Общината към търговците: събирайте отпадъците разделно

разделно събиране на отпадъци
разделно събиране на отпадъци

Община Асеновград напомня на всички собственици и наематели на търговски обекти, както и тези на производствени, стопански и административни сгради, че имат задължение да събират разделно отпадъците от опаковки. Задълженията са съгласно определения от общинска администрация ред.

За да проверят дали се спазват задълженията, служители на отдел „Екология и околна среда“ извършват регулярни проверки по обектите и отправят предписания, в случай на констатирани нарушения, напомнят от Общината и уточняват, че според чл.39 от Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата, търговците са длъжни да спазват следните задължения:

–да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като съгласно чл.33, ал.2 от гореспоменатата наредба следва да сключат договори за целта;

– да ползват изградената система за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на общината, без това да пречи на изхвърлянето на отпадъци от гражданите;

– спазват указанията за разделяне на отпадъците, посочени на съдовете за разделно събиране – необходимо е да се съобразяват с графика за обслужване на съдовете; да изхвърлят отпадъците си в деня на тяхното обслужване, рано сутрин, по възможност сгънати (приведени във възможно най-малък обем) и завързани; да ги почистват от хранителни и/или други остатъци или примеси; да не смесват рециклируемите със смесените битови отпадъци.

Получили веднъж предписание от страна на Общината, търговците и производителите на различни суровини и стоки, са длъжни в срок до месец да го изпълнят. При повторно нарушение, служителите на отдел Екология ще предприемат административно-наказателни мерки, категорични са от общинска администрация.

 

Няма мнения за показване