Актуализират общинската програма за качество на атмосферния въздух

Обществена поръчка за изготвяне актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух обявиха от Община Асеновград. Тя е с приблизителна стойност 87 435 лв.без ДДС и е в изпълнение на проект, касаещ именно намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград”. Въпросната поръчка цели планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми. Изпълнителят, който ще бъде избран, ще бъде ангажиран с набиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и управление на качество на атмосферния въздух, проучване и анализ на пълнотата на наличната информация, комплексна оценка на качеството на въздуха в района, анализ на причините за превишаване на нормите, формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на качеството на въздуха в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива в план за действие към програмата, определяне на прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на мерките в плана за действие към програмата, изготвяне на окончателен вариант на програмата за качество на атмосферния въздух. Поръчката трябва да бъде изпълнена в рамките на 10 месеца. Срокът за подаване на оферти или заявления за участие изтича на 16 октомври, а самите оферти ще бъдат отворени на следващия ден – 17 октомври в сградата на Общината.