25-то редовно заседание на ОбС утре

За утре / 26.04.2017 г./ е насрочено 25-тото редовно заседание на ОбС-Асеновград. Ето и по какъв дневен ред се очаква да протече то:

І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-187/ 10.04.2017 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 2017г.
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-186/ 10.04.2017 г., относно заявление от д-р Атанас Джамбазов за удължаване срока на договора за наем на помещенията в медицинските служби и селата Конуш и Избеглии.
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-188/10.04.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект общинска собственост – Помещение /стая/ с площ 10.50кв.м, находящо се в сграда – склад и предверие към младежки клуб, построена в УПИ VІІ – магазин, ресторант и младежки клуб, кв.43 по плана на с. Новаково.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-189/10.04.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект общинска собственост – Помещение – павилионен тип с площ 23.00 кв.м, поставен върху терен публична общинска собственост, находящ с в кв.30 по плана на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-190/10.04.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект общинска собственост – Помещение – павилионен тип с площ 23.30 кв.м, поставен върху терен публична общинска собственост, находящ с в кв.30 по плана на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-113/13.03.2017 г., относно писмо от Валерия Георгиева – директор на Дирекция за „Социално подпомагане” – гр. Асеновград.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-195/10.04.2017 г., относно придобиване на ПИ №55590.111.190 по КК на с. Патриарх Евтимово. (ПК по БФ)
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-196/10.04.2017 г., относно разпореждане с ПИ №31108.40.508 по КК на с. Златовръх – частна общинска собственост.(ПК по БФ)
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-197/10.04.2017 г., относно разпореждане с ПИ №31108.40.178 по КК на с. Златовръх – частна общинска собственост.(ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-223/11.04.2017 г., относно разпореждане с ПИ №44834.27.257 по КК на с. Лясково – частна общинска собственост.(ПК по БФ)
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-185/10.04.2017 г., относно продажба на ПИ с КИ №53761.100.258 и №53761.100.286 по КК на с.Орешец.(ПК по БФ)
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-191/10.04.2017 г., относно продажба на ПИ с КИ №00702.726.67 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ)
13. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-176/04.04.2017 г., относно молба Мехрибан Аметова Бекирова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
14. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-177/04.04.2017 г., относно молба от Шефика Сали Мехмедали за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
15. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-178/04.04.2017 г., относно молба от Владимир Младенов Желязков за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
16. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-179/04.04.2017 г., относно молба от Цветелина Неделева Тодорова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
17. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-180/04.04.2017 г., относно молба от Софка Стефанова Чимбова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.

ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
18. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-227/11.04.2017 г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи и Бюджета на община Асеновград за 2017г. (ПК по БФ)
19. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-222/11.04.2017 г., относно прилагане на подробния устройствен план за УПИ І – Параклис, кв.124 по плана на гр. Асеновград.(ПК по ОС)
20. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-219/11.04.2017 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) на кв. 38 по регулационния план на с. Мулдава, общ. Асеновград.(ПК по ОС)
21. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-220/11.04.2017 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) на кв.43 по регулационния план на с. Мулдава, общ. Асеновград.(ПК по ОС)
22. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-213/11.04.2017 г., относно одобряване на ПУП /ПП/ – парцеларен план за новопроектирана кабелна линия НН, новопроектиран водопровод и канализация на обект ПУП /ПРЗ/ за промяна на предназначението на земеделска земя на ПИ 00702.23.35 по КК на гр. Асеновград.
23. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-214/11.04.2017 г., относно одобряване на ПУП /ПП/ – парцеларен план за новопроектирана кабелна линия НН, новопроектиран водопровод и канализация на обект ПУП /ПРЗ/ за промяна на предназначението на земеделска земя за “Жилищно застояване” на ПИ 99087.18.88 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
24. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-215/11.04.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ №00702.18.104 по КК на гр. Асеновград за жилищно застрояване.
25. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-216/11.04.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ №00702.22.50 по КК на гр. Асеновград за „Склад за промишлени стоки”.
26. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-217/11.04.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ №99087.19.111 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
27. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-218/11.04.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя -ПИс КИ №00702.7.273по КК на гр. Асеновград за „Склад за промишлени стоки”.

ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
28. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-194/10.04.2017 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Асеновград за 2017г. по извънбюджетна сметка 7443.
29. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-193/10.04.2017 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Асеновград за 2017г. по извънбюджетна сметка 7443.
30. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-226/11.04.2017 г., относно приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.
31. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-225/11.04.2017 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2016г. на „Медицински център І – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2017г. на дружеството. (ПК по ЗСД)
32. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-224/11.04.2017 г., относно приемане на годишен финансов отчет за 2016г. на “Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2017г. на дружеството.(ПК по ЗСД)

ІV. Постоянна комисия Правна:
33. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-221/11.04.2017 г., относно приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията на община Асеновград.(ПК по ОС)
34. Предложение от Мария Пейчева – общински съветник вх.№ С-5/12.04.2017г. относно допълнение на Решение №676/23.11.2016г. на Общински съвет – Асеновград.

V. Постоянна комисия по Образование и култура:
35. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-183/07.04.2017 г. относно докладни от читалищата на община Асеновград за 2016г.
36. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-111/13.03.2017 г. относно приемане на Годишната програма за развитието на туризма на територията на община Асеновград за 2017г.
37. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-212/11.04.2017 г. относно предложение за закриване на основно училище „Райна Княгиня” – кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
38. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-198/11.04.2017 г. относно писмо на бридж клуб „Асеновград” и спортен бридж клуб „Кристон”.

VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
39. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-116/14.03.2017 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Асеновград за 2018г.
40. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-95/16.02.2017 г. относно приемане на Годишен план за младежка политика на Община Асеновград за 2017г.
41. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-175/04.04.2017 г., относно утвърждаване списък на крайно нуждаещите се граждани за 2017г.
42. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-199/11.04.2017 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград.
43. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-200/11.04.2017 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти от випуск 2016/2017г., на които единият или двамата родители са починали.
44. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-210/11.04.2017 г., относно даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Себастиан Йорданов по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
45. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-201/11.04.2017 г., относно молба от Филиз Фикирева Бекирефендиева за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея.
46. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-202/11.04.2017 г., относно отпускане на еднократна социално помощ на Фатма Садък Ахмед.
47. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-203/11.04.2017 г., относно отпускане на еднократна социално помощ на Стоян Костов Стоянов.
48. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-204/11.04.2017 г., относно отпускане на еднократна социално помощ на Рашко Динчев Митков.
49. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-205/11.04.2017 г., относно отпускане на еднократна социално помощ на Самет Стоянов Митев.
50. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-206/11.04.2017 г., относно отпускане на еднократна социално помощ на Антон Косев Димитров.
51. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-207/11.04.2017 г., относно отпускане на еднократна социално помощ на Живка Петрова Асенова.
52. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-208/11.04.2017 г., относно молба от Сабахатин Ариф Халил за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за него.
53. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-209/11.04.2017 г., относно отпускане на еднократна социално помощ на Георги Илиев Христозов.

Заседанието може да проследите на живо по ТВ САТ КОМ от 9 часа.

СПОДЕЛИ