363 са подадените заявления за целева помощ за първокласници в Асеновград

Право на еднократната целева помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 400 лева. В асеновградската дирекция „Социално подпомагане” до вчера са подадени 363 заявления. Помощта е отпусната на 341 кандидатствали, а постановените откази са 9, предимно заради надвишен доход. До момента сумата от 250 лв., колкото е размерът на целевата помощ, е изплатена на 239 кандидатствали, а на останалите 102-ма ще бъде изплатена през октомври. През миналата година подадените молби за финансовото подпомагане за първокласници са били 392 на брой, средства са отпуснати в 386 случая, а отново заради надвишаващ доход откази са постановени на 6 лица и семейства.