50-то Редовно заседание на Общински съвет-Асеновград тази седмица

За тази сряда – 21 ноември, е насрочено 50-тото Редовно заседание на Общински съвет-Асеновград. Ето при какъв дневен ред се очаква да премине то:

І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-507/25.10.2018 г., относнo aктуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.
2. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-517/05.11.2018 г., относно oпределяне начална наемна цена на Терен № 1 с площ 35.00 кв. м. – публична общинска собственост, находящ се в улична регулация – ул. „Панайот Волов”, между кв. 269 и кв. 274 по регулационния план на гр. Асеновград, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.525.123.8 по кадастралната карта на гр. Асеновград.(ПК по БФ).
3. Докладна записка от кмета на общината вх. ДЗ-544/06.11.2018 г., относно предоставяне под наем на имоти-публична общинска собственост, полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
4. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-540/06.11.2018 г., относно одобряване на предварителен договор и цена на общинска част в новообразувано УПИ Х-520.479 за жилищно застрояване, кв. 248, гр. Асеновград. (ПК по УРТО).
5. Докладна записка от Димчо Темелков – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-541/06.11.2018 г., относно одобряване на предварителен договор и цена на общинска част в новообразувано УПИ XVIII-534.28.103, кв. 2 по регулационния план на ПЗ Изток, гр. Асеновград. (ПК по УРТО).
6. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-542/06.11.2018 г., относно одобряване на предварителен договор и цена на общинска част в новообразувано УПИ VIII-аптека, кв. 353 по регулационния план на гр. Асеновград. (ПК по УРТО).
7. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-543/06.11.2018 г., относно одобряване на предварителен договор и цена на общинска част в новообразувано УПИ VII-за жилищно застрояване и общ. обсл. Дейност, кв. 80 по регулационния план на гр. Асеновград. (ПК по УРТО)
8. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-510/31.10.2018 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище – С.О.С с КИ №00702.513.50.2.28, садрес: гр. Асеновград, ул. “Васил Левски” № 21, ет. 8, ап. 28 на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ).
9. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-511/31.10.2018 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище – С.О.С с КИ № 00702.508.44.6.5, садрес: гр. Асеновград, кв. “Запад”, ул. “Стоян Джансъзов” № 4, бл. 107, ет. 2, ап. 5 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-512/31.10.2018 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище – С.О.С с КИ№ 00702.508.80.12.75, садрес: гр. Асеновград, кв. “Запад”, ул. “Георги Ковачев” № 1, бл. 6/8, ет. 12, ап. 75 на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ).
11. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-518/05.11.2018 г., относно придобиване на имот – частна общинска собственост за изграждане на стадион в с. Нови извор.
12. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-529/06.11.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.506.59 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-513/31.10.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.11.187 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-514/31.10.2018 г., относнопродажба на поземлен имот с КИ 80437.101.520 по КК на с. Червен. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-520/05.11.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 32398.19.114 по КК на с. Нови извор. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-516/05.11.2018 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери пасищаи ливади, които могат да се отдават под наем или аренда и началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ОПФ. (ПК по БФ).
17. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-515/31.10.2018 г., относно разпореждане с ДМА – частна общинска собственост – Автобус, марка „НЕОПЛАН Н 213 Х” с регистрационен № РВ 7567 ВР. (ПК по БФ).
18. Докладна записка от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-502/17.10.2018 г., относно молба от С.М., за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по БФ).

ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-545/06.11.2018 г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2018г.(ВСИЧКИ ПК).
20. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-523/05.11.2018 г., относно съгласие за промяна предназначението на част от полски път с КИ №00702.5.358 по кадастралната карта нагр. Асеновград.
21. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-526/05.11.2018 г., относно съгласие за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ III-църквав кв. 235 по регулационния план на гр. Асеновград.
22. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-525/05.11.2018г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99087.19.106 и КИ 99087.19.146по кадастралната карта на кв. Горни Воден гр. Асеновград за „Хотелски комплекс” и обединяването им с УПИ 19.161, за хотелски комплекс” в един урегулиран поземлен имот за „Хотелски комплекс”.
23. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-521/05.11.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.37.48 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-527/05.11.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.36.7 по кадастралната карта на с. Горнослав за „Жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-524/05.11.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ № 49309.23.30 по кадастралната карта на с. Мулдава.

ІIІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
26. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-528/06.11.2018 г., относно промяна на бюджета на община Асеновград за 2018г. (ВСИЧКИ ПК).

IV. Постоянна комисия Правна:
27. Предложение от Председателя на ОбС-Асеновград вх. № С-59/05.11.2018г., относно опростяване на задължение на А.Е.

V. Постоянна комисия по Екология:
28. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-522/05.11.2018 г., относно промяна на план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ по населени места на територията на община Асеновград за 2018 г. (ПК по БФ).

VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
29. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-530/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Х.К. (ПК по БФ).
30. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-531/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Я.А. (ПК по БФ).
31. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-532/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Д.М. (ПК по БФ).
32. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-533/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на С.М. (ПК по БФ).
33. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-534/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на П.А. (ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-535/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на П.Т. (ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-536/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Т.Б. (ПК по БФ).
36. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-537/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Н.П. (ПК по БФ).
37. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-538/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Е.Ч. за лечението на детето й Е.Ч. (ПК по БФ).

СПОДЕЛИ