Ангажираността на семейството е първа стъпка при преодоляването на агресията при децата

Къде е първият сблъсък на детето с агресията и насилието, какви са мерките, които институциите могат да вземат за превенцията им над и сред децата, как да се помогне, бяха само част от въпросите, които обсъдиха на Кръгла маса „Ние, родителите”, провела се в Първомай представители на законодателната и изпълнителната власт, учители и директори на училища, членове на ученически съвети и родители. По време на дискусията, организирана от Обединението на жените социалистки в област Пловдив добри практики представиха Мария Вълканова, зам.-кмет на община Асеновград и Мария Мустакова- координатор проект „Иновации” в ОУ “Пенчо Славейков” в Пловдив. Законодателните промени присъстващите обсъдиха с народния представител Теодора Халачева, член на Парламентарната комисия за младежта.

Свидетели сме на отглеждане и възпитание на деца чрез социалните мрежи, общуването родител – дете става жертва на задълбочаващи се икономически проблеми, на първо място специалистите поставят трудностите на семействата от гледна точка на работа и финанси. Все повече деца се отглеждат от своите баби и дядовци, тъй като родителите им са извън страната. Темата за агресията не е само в училище и това показва всяка новинарска емисия. В над 60 % от информационния поток се говори за насилие – бити лекари, бити учители, войната по пътищата. Насилието придобива публичност и се смята за еталон на поведение”, сподели Александра Берданкова, областен координатор на ОЖС – Пловдив.

С редица дейности, като организиране на съвместни срещи с училищните комисии, работа с родителите, издаване на „Помагало за родители”, организиране на многобройни прояви и реализирането на инициативи като „Графити стрийт батъл”, конкурси за добротворчество, „Лудотека”, Детска полицейска академия и много други, работим за превенцията и се надяваме нашият опит да бъде полезен”, така Мария Вълканова представи дейността на Община Асеновград и МКБППМН, които вече пета година провеждат Национална научно-практическа конференция, чиято цел е дебатирането и обмяната на опит между институции и организиции, чиито основен приоритет е превенцията.

Развиването на умения, свързани с взаимопомощта, работата в екип и изразяването на собствено мнение, същевременно установяване на правила, които да помагат за една по-позитивна и по-добронамерена среда в класната стая са сред целите на проекта Иновации в организацията на часа”. След провеждане на анкета сред децата, която показа, че те имат нужда от намаляване на агресията наблегнахме на различен подход, работейки и в творческите работилници., презентира Мария Мустакова работата в ОУ Пенчо Славейков, в което се обучават 1 300 деца, предимно роми.

В хода на обсъжданията на добрите практики се оформиха и редица трудности, които срещат работещите. Според Димитрия Костова, психолог в ЦОП в Първомай ангажираността на семейството е първа стъпка и институциите дължат много на семействата с деца със специални потребности. Според нея родителят трябва да няма право да откаже помощ още при първите проявления на агресивно поведение от страна на детето, а участието на детски невролози и психолози в такива случаи е наложително. Работата на социалните служби е тежка, отговорна, но за да са по-ефективни действията ни трябва да бъдат подпомагани повече от държавата, коментираха присъстващите, които споделиха своя опит при действия в семейства в риск.

С предложения за законови промени и парламентарни питания по задаваните въпроси се ангажира Теодора Халачева. Народният представител от БСП за България сподели за свое питане към вицепремиера Симеонов относно споразумение, което да защити правата на децата в медиите и разказа, че в дейността си настоява за промени, които да гарантират компетентна и адекватна грижа за децата, за недопускане на неквалифициран персонал в центровете за настаняване от семеен тип, за защита на децата ни в киберпространството. Според нея е наложително изцяло ново законодателство в частта Детско и младежко правосъдие, тъй като това, по което се работи днес е от 1958 година и няма как ефективно детско правосъдие да се осъществява на базата на този закон. Въпросът за забрана на употребата на наргилета, актуален в последно време, както и да се направят законови поправки, които да ограничат продажбата на алкохол и цигари в радиус до 150 метра от учебни заведения ще бъдат поставени от Теодора Халачева на заседание на парламентарната комисия по младежта и спорта.

Темата за насилието и агресията не е затворена и дискусиите по нея ще продължат пред месец ноември, когато ще стартира проектът на обединението на жените социалистки в област Пловдив под надслов „Чуй ме! Виж ме”!. В проекта се иницират активности против насилието над деца и по полов признак, а реализицията му ще е на територията на девет общини в област Пловдив”, каза в заключение Александра Берданкова, областен координатор на ОЖС – Пловдив.