Библиотечни практики от Финландия представиха в Асеновград

Библиотечните и образователни политики и практики на Финландия бяха представени в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”-Асеновград днес, като част от проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки” на фондация „Глобални библиотеки – България” , финансиран по Програма Еразъм +.
През месец март директорите на 5 общински библиотеки – Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Самоков и Казанлък от консорциума „Модерни библиотеки”, участваха в обучение по модерен библиотечен мениджмънт и нови библиотечни услуги, което се проведе във Финландия.
Целта на обучението бе повишаване познанията по иновативните подходи в управлението и библиотечните услуги, интерактивните методи за работа с потребителите, развиване на нови умения за работа с местните общности, разработване на обучителни модули, презентационни умения и лидерство.
Финландия е страната с най-посещаваните библиотеки в света, със силно развита библиотечна мрежа и с най-високите показатели в света по грамотност, според изследването PISA . До голяма степен това се дължи на последователна политика в изграждането и развитието на библиотечната мрежа в страната и координирането между образователните и библиотечни политики и практики. Библиотеките във Финландия спадат към така наречения „скандинавски тип” библиотеки, които освен че предоставят културни, образователни, социални и информационни услуги, са и място за общуване, учене през целия живот, работа и почивка. Те се смятат за „третото място” в живота на общността – след дома (първото място) и работата/училището (второто място).
Реализация на проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки” цели: да доведе до трайни и устойчиви резултати в модернизирането на общинските библиотеки; повишаването на квалификацията на техните служители, което да ги превърне в лидери за промяна на регионално и национално ниво; да преодолее изоставането на общинските библиотеки спрямо европейските практики, както и да създаде алгоритъм, по който промяната да продължи в национален мащаб.