Бюджетът на Асеновград за 2019 ще обсъжда ОбС на сесията утре

На сесията утре общинските съветници на Асеновград ще трябва да обсъдят и гласуват Бюджета на общината за 2019 година. Ето и какво е предложението на администрацията – приходно-разходната рамка, в която общината ще работи с бюджет 2019 година, е заявена да бъде в размер на 48 537 323 лева, като сумата може да претърпи корекции след гласуването на общинската сесия. От тези пари очакваните приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 24 957 814 лв., а от местни приходи- 23 579 509 лв. Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Асеновград за 2019 г. е 28 680 031 лв., както следва: обща субсидия за делегираните от държавата дейности-23 143 231 лв.; трансфери за местни дейности – 4 346 700 лв., в т.ч.обща изравнителна субсидия – 4 088 100 лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 258 600 лв. Целева субсидия за капиталови разходи – 1 190 100 лв. Като параметри от администрацията отчитат завишение на това, което централният бюджет дава за 2019 година за Асеновград. Това са най-вече ангажименти по делегираните държавни дейности – има завишение за 2019 г. с 3 416 241 лв., или с 13,52% в сравнение с 2018 г., в т.ч: с 2 997 841 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, с 310 000 лв. общата изравнителна субсидия, с 85 000 лв. целевата субсидия за капиталови разходи и с 23 400 лв. трансфера за зимно поддържане и снегопочистване.

Общината е реализирала преходен остатък от 2018 г. е 7 090 868 лв., в т.ч. от държавни приходи – 1 821 408 лв., в т.ч. 6 825 лв. за проекти в образованието; от местни приходи – 5 269 460 лв., в т.ч. 14 298 лв. за проекти общинска администрация. Този остатък спрямо 2017 г. е завишен с 1 294 232 лв., в т.ч. от държавни приходи – намаление с 232 359 лв. , от местни приходи – завишение с 1 526 591 лв.
„Това, което сме прогнозирали и поемаме ангажимент да работим за реализирането му в частта на общинските приходи за 2019 г., е в размер на 23 579 509 лв. Това представлява 48,58% спрямо общия размер на приходите, т.е почти половината средства за приходната част на бюджета”, коментира кметът д-р Емил Караиванов.
Размерът на данъчните приходи е 4 759 000 лв., анализът сочи, че в в сравнение с първоначалния план за 2018 г. , е заложено увеличение с 800 000 лв. или 20,21% .
В проекта за бюджет на Община Асеновград за 2019 г. заложеният размер на постъпленията от неданъчни приходи е 10 670 781 лв. Тук също има увеличение /632 375 лв / в сравнение с първоначално планираните средства за 2018 г. или 6,30%.

В Бюджет 2019 общината има предвидени средства и за планираните разплащания по банкови кредити – средства в размер на 485 728 лв. от банков кредит за определеното за 2019 г. съфинансиране по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ”; за погасяване на главница от банков кредит 1 450 000 лв., в т.ч. 375 000 лв. към Общинска банка и 1 075 000 лв. към ОББ, както и за погасяване на главница по получен дългосрочен заем от „Фонд за органите за местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД в размер на 1 000 000 лв.
„И в отчета на бюджет 2018, и при обсъждането на проекта за нов годишен бюджет 2019 на Асеновград категорично заявих, че тези бюджетни разплащания не са инцидентни, те са с одобрен погасителен план и няма причина да създадат напрежение в бюджетните разходи на Асеновград. Затова вярвам, че и никой няма да си позволи да внушава обратното, след като разчетите и ангажиментите на общината по тези разплащания са публично известни и потвърдени като решение от Общинския съвет”, коментира също Караиванов.
Очаквано планираният общ размер на разходите по бюджета на Община Асеновград за 2019 г. да възлиза на 48 537 323 лв., толкова, колкото е и размерът на приходите.
Как са планирани разходите – най-голям относителен для 51,42% ще бъде усвоен от държавни дейности от държавни приходи – 24 957 814 лв. ( относит. дял 51,42%); следват
за държавни дейности, дофинан. от местни приходи- 1 314 893 лв. (относит. дял 2.71 %); за местни (общински) дейности – 22 264 616 лв. (относит. дял 45,87 %).

Капиталовите разходи на общината съставляват 21,36% или в номинал 10 367 966 лева. За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2019 г. са разчетени средства за улично осветление, В и К, ремонт на улична мрежа, чистота, озеленяване и други дейности свързани с благоустройството и комуналното стопанство, в т.ч. за: осветление на улици и площади – 542 780 лв.; изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа – 4 512 407 лв.; други дейности по жилищното строителство – 933 497 лв.; други дейности по опазване на околната среда – 173 033 лв.; чистота – 2 424 327 лв.; пречистване на отпадъчни води от населени места – 848 387 лв. ( предвидени са разходи за въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води); управление на дейностите по отпадъците – 2 436 579 лв., в т. ч. 739 700 лв. – за ОП”РЦТБО” и 1 696 879 лв. – за Изграждане на втора клетка за депото за ТБО и възстановяване на ДДС от НАП.
Завишение имаме в сравнение с 2018 г. в стандартите за музеите, сега тази функция отчита завишение с 11,24%.
Държавната субсидия за 2019 г. за читалищата е в размер на 313 170 лв. Сумата е на база субсидирана численост 33 бр. и стандарт 9 490 лв.
За културните прояви от местно и национално значение в общината през 2019 г. са предвидени средства в размер на 220 000 лв.
За подпомагане на дейността на спортните клубове на територията на общината и спортните бази са заложени средства в размер на 400 000 лв.

Предвиждат се средства в размер на 204 000 лв. за заплащане на поевтиняването на ежемесечните карти за вътрешноградските линии на пенсионери, съгласно решение на Общинския съвет.

Всички тези данни са представени на вниманието на ОбС-Асеновград и предстои предложението да бъде разгледано, евентуално дебатирано и съответно прието – със или без изменения, на редовното заседание на местния парламент утре.