Четири милиона от хазарт отиват за спортни площадки в училищата

Според Закона за хазарта не по-малко от 10% от прихода от тази дейност трябва да отиде за поддръжка, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и спортни съоръжения в училищата. Това припомнят от образователното министерство и уточняват, че за 2021 г. по това направление следва да се отпуснат 4 млн.лв.
Може да се кандидатства за ремонт на съществуващ физкултурен салон. Допустимите дейности включват подобряване на енергийната ефективност, ремонт на покриви, съблекални, санитарни възли, подмяна на спортна настилка, на отопление, вентилация и климатизация, на водопроводна или електроинсталация, както и боядисване. Ще се отпускат средства и за проектиране и строителство на нови физкултурни салони, както и за изграждане и ремонт на открити спортни площадки в училищата.
Не всички училища могат да се похвалят с физкултурен салон като този в асеновградското СУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Не само в Асеновград, но и на много места в страната, няма изграден подобно по размери закрито спортно съоръжение.
Тук преди няколко години бе извършен ремонт, включващ подмяна на дограма, поставяне на нови осветителни тела, обновяване на отоплението и др. Училището спечели и проект, който доведе до обновяване на спортните площадки в двора на учебното заведение. Ето защо на този етап гимназията няма да кандидатства за допълнителни подобни ремонти, тъй като има училища, които имат по-голяма нужда от такова финансиране.
От самото министерство заявяват, че „Немалка част от училищата в страната не могат да задоволят потребностите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт. Целта на програмата е да се подобри спортната култура и физическото възпитание на учениците чрез мерки за модернизиране на спортната база в училищата”.