Финансовото състояние на асеновградското депо за отпадъци

Общият приход за едногодишен период /до 31.12. 2018г./ на асеновградското депо за битови отпадъци е 827 672 лв., от които 824 824 лв. от такси депониране на битови отпадъци и 2 848 лв. от такси депониране на строителни отпадъци. Това показва актуалната справка за финансовото състояние на депото край Асеновград. Предприятието отчита намаление на прихода спрямо 2017г. е с 129 327 лева или 15,6 %, но за това има логично обяснение, категорични са от градската управа.
„Когато се сравняват двата аналогични периода – 2017 и 2018 г., ние сме направили следните изводи: намалението на приходите се дължи на намаление на приетите отпадъци от всичките общини и фирми, както и на преустановеното приемането на смесен битов отпадък от фирми, поради предстоящо запълва на клетка 1 /неопасни отпадъци/ от 01.09.2018г.”, обясни кметът д-р Емил Караиванов.

За 2017 г. са приети 37 398.900 т. отпадъци, за 2018 г. са приети 35 607,380 т. отпадъци. Има намаление на приетите отпадъци с 1 791,520 т. през 2018г., сочат данните на Общината.
За 2017 г. е утвърдена цена за смесен битов отпадък от 20,80 лева/тон за общините, членове на Регионалното сдружение, за фирми, членове на Регионалното сдружение – 27 лева/тон и 28 лева/тон на фирми извън Сдружението. През 2018г. има промяна в такси депониране, т.е. увеличение на цените за смесен битов отпадък за фирмите, членове на Регионалното сдружение – 32.00 лева/тон и 36.40 лева/тон на фирми извън Сдружението.
В същото време Предприятието реализира допълнителни приходи от собствена дейност през 2017г. на стойност от 4 731 лв. от предадени за рециклиране пластмаса и масла и от транспортни услуги и други услуги.
Като цяло приходите за предприятието общо през 2017г. възлизат на 961 730 лв. А тези от 2018г. възлизат на 830 269 лв.

Общите разходи за 2018 г. възлизат на 576 821 лв.

„В крайна сметка експертите ни са категорични, че приходите и разходите на предприятието са устойчиви и съобразени с дейността на РЦ за ТБО. Когато стане възможно да възстановим максималния капацитет на депото, тогава със сигурност ще отчитаме и далеч по-добри приходи от дейността”, съобщи още градоначалникът.
По отношение на натрупаните отчисления по сметка в РИОСВ /за община Асеновград и останалите общини в регионалното сдружение/ – за 2017 година те са били 1 493 433.84 лв. , а за 2018 – 1 602 332.10 лв.

„Като извод за дейността на ОП „ТДБСО” гр. Асеновград се налага и фактът, че се забелязва тенденция на намаляване на приетите количества отпадъци в сравнение с предходния период, но това не е повлияло съществено на финансовите приходи на предприятието. И все пак, ако тази тенденция се запази и през 2019 г., един от вариантите е да се наложи преизчисляване на такса депониране през 2020 г., за да се покриват разходите на предприятието. Но добрата новина е, че общината вече е в етап на реална инвестиция по разширяване на регионалното депо с изграждане на втора клетка и така очакванията ни са за далеч повече приходи, а и гаранция за екологично безопасна експлоатация на депото. Още повече предвид и проекта ни за компостираща и сепарираща инсталация там.”, обобщи кметът.