Фирма КМД ще чисти дъждоприемните шахти в Асеновград

Фирма КМД да бъде класирана на първо място в обществената поръчка за почистване и поддържане на дъждоприемните шахти в Асеновград. Това е решението на оторизираната комисия, след проведено вчера заседание. Фирмата е единствената, допусната до участие в процедурата, а предложената от нея цена за работата по дъждоприемните шахти е 65 484 лв. без ДДС.

По обществената поръчка за почистване и поддържане на дъждоприемните шахти в Асеновград първоначално документи подадоха само две фирми, което наложи и удължаване на срока за кандидатстване. След изтичането му и след като други кандидати не се явиха, бе проведено заседание на комисия, ангажирана с обществената поръчка. Стана ясно, че в документациите има пропуски, което доведе до ново удължаване на срока, в рамките на което да бъдат отстранени непълнотите, допуснати от кандидатите. Така, след изтичане и на този срок, се стигна до последното заседание на комисията, в което бе решено, че фирма КМД /с ценово предложение от 65 484 лв. без ДДС/ ще бъде класирана на първо място в обществената поръчка. Другата кандидатствала фирма – Ерика Корп /с ценово предложение от 42 368 лв./, бе отстранена от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като в допълнително предоставения срок за отстраняване на непълнотите, не са постъпили изисканите документи. Предстои окончателно утвърждаване от Възложителя на предложението на комисията.

Припомняме, че обществената поръчка е с обща прогнозна стойност 70 000 лв. без ДДС и срок за изпълнение една година. Спечелилата фирма ще трябва да почиства дъждоприемните шахти по улиците и площадите на Община Асеновград от образуваните наноси и попаднали твърди отпадъци; да подменя изгнили кофи, натрошени или липсващи гривни, счупени и липсващи решетки с изработени от полимер бетон и отговарящи на български държавен стандарт; да участва в екстремни ситуации – като отваряне на шахти при проливни дъждове, възстановяването на шахтите в рамките на 2 часа след спиране на дъжда, създаване на временна организация на движението, улесняваща движението на активния масов и градски транспорт и други.

СПОДЕЛИ