Капиталовите разходи на Асеновград за 2019 година

Средствата за капиталовите разходи, отразени в бюджета, са съобразени с предложения проект на разчет за капиталови разходи на община Асеновград за 2019 г.
При съставяне на проекта на разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. са взети предвид преходни обекти от 2018 г., за които има сключени и неизпълнени договори и обекти, за които са обявени процедури по ЗОП за избор на изпълнител. При залагането на новите обекти са взети предвид предложенията на второстепенните разпоредители, кметовете на населени места в общината, на граждани и организации. Включени са ремонти на сгради и улици в лошо състояние, които се нуждаят от неотложен ремот, закупуване на ДМА, необходими за дейността на общинска администрация и от други структури с общинско/държавно финансиране. Новите предложения са на стойност 3 443 652 лв., разпределени за финансиране от преходен остатък, приходи от продажби и собствени приходи.
В Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. са включени и всички обекти, които ще бъдат финансирани със средства от ЕС. В разчета за капиталови разходи не са включени средства в размер 60 150 лв., които са от целеви преходен остатък в училищата и те са разпоредители на тези средства.
Заложените общо бюджетни средства в разчета за капиталови разходи за 2019 г. са 10 211 304 лв., по източници както следва:
 от средства от държавния бюджет (целева субсидия за капиталови разходи) – 1 190 100 лв.;
 от преходен остатък – 2 831 984 лв., в т ч. 69 500 от целева капиталова субсидия, 4 997 лв. целеви трансфер по проект от ПУДООС, 1 723 923 лв. остатък от продажби и 1 033 564 лв. общ преходен остатък;
 от собствени приходи – 2 674 000 лв., в т. ч. от продажби 2 674 000 лв.
Допълнително за капиталови разходи по проекти по оперативни програми са предвидени средства в размер 24 503 563 лв.

Всички средства предвидени в разчета за капиталови разходи са в размер на 34 714 867 лв.
Заложените капиталови разходи в проекта на бюджета за 2019 г. са 21,16% от общата рамка на проектобюджета.
Предвидените капиталови разходи за 2019 г. по видове са както следва:
 за основни ремонти на дълготрайни материални активи (§51) – 4 281 581 лв.;
 за придобиване на дълготрайни материални активи (§52) – 5 345 628 лв.;
 за придобиване на нематериални дълготрайни активи (§53) – 285 395 лв.;
 за придобиване на земя (§54) – 198 700 лв.;
 за капиталови трансфери (§55) – 100 000 лв.;
 за съфинансиране на капиталови разходи по проекти: – 1 926 378 лв.;
 от безвъзмездна помощ по проекти – 22 577 185 лв.