КМД ще обслужва сметосъбирането във всички 27 населени места в община Асеновград

От началото на месец март е възобновено ежедневното обслужване на контейнерите във всички квартали на Асеновград, каза кметът на общината д-р Емил Караиванов. По договор и по данни на експертите на общината, контролиращи сметоизвозването, в момента в града и в кварталите Горни и Долни Воден се обслужват едновременно от 6 сметосъбирачни автомобили по одобрените маршрути, както всяка година, допълни той. В експлоатация е и специализиран автомобил тип „лодка”, който обслужва контейнерите тип „лодка”. Важно е, каза още той, сметоизвозването на контейнери, които са здрави, а не увредени, затова от началото  на годината правим редовния преглед на състоянието на контейнерите и тяхната поетапна подмяна.

Актуалните данни към момента са само за времето между януари и февруари 2019 г. – за януари неотложно са ремонтирани 26 контейнера тип „бобър”, същата е цифрата и за месец февруари. Общо 52 контейнера са отремонтирани само за два месеца от увреждания. “Не бих искал да вярвам, че това се прави умишлено, но прави впечатление, че в някои определени участъци в града има повече струпване на увредени контейнери. Това са предимно в Централна градска част – ул. „Съединение”, „Стара планина”, „Цар Освободител”, ул.”Марица”, където отремонтираните контейнери са повече от 15 % от общия брой. Отремонтират се контейнери и в кварталите Горни и Долни Воден, като тази кампания ще продължава през цялата година.”, каза кметът.

Общината е готова за вземане на мерки за пролетно почистване на града. Ще възложим дейностите по фино метене на улиците, машинно метене, където е възможно и миене, а какъв ще бъде обхватът и графикът, предстои да преценим. Вероятно до края на месеца ще имаме готовност за графика.

От 1 март Общината има сключен договор с фирма КМД за сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци от 27 населени места в общината. Договорът е за 36 месеца, предшестван беше от открита процедура за избор на изпълнител, с ясни критерии за оценяване на оферирането. Разплащането на извършените дейности ще се извършва по единични цени за отделните дейности, като в договора е записано, че за подлежащите на разплащане се считат само тези видове дейности, които са одобрени в констативни протоколи и справка за стойността на  извършените дейности месечно. По договор, изпълнителят се задължава да извършва дейностите, по изготвени от възложителя (общината) транспортни схеми и график, а при възникнала необходимост, се извършва почистване на нерегламентирани сметища след заявка на възложителя, или евентуална промяна в графика на почистванията, когато това се налага. Ангажиментът на изпълнителя е в срок до 9 дни след влизане в сила на договора, е за целия му период на действие да предостави 307 контейнера тип „бобър” с ненарушена цялост и близо 6 500 кофи за смет в два различни обема. Тези услуги обслужват 27 села с 12 320 души. Прогнозното количество формиран отпадък, който се очаква за 2019 г. е почти 3 млн. тона (2 870 000).

Броя на курсовете може да претърпят промени по изрично искане на кметовете на населени места, което е съобразено с възможностите на населеното място във връзка със събираемостта, наличния финансов ресурс и необходимостта от почистване. Отпадъкът ще се извозва със специализирана техника до депото за твърди битови отпадъци.