Кметът Караиванов: За периода 2015 – 2019 Община Асеновград остана финансова стабилна, без неразплатени разходи или просрочени задължения

„За периода 2015 – 2019 Община Асеновград няма неразплатени разходи или просрочени задължения и осъществява предвидените инвестиции” – това каза пред журналисти днес кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов и допълни: „Настоявам да бъда коректен и затова ще изнеса максимално точни данни по бюджетно-финансовото състояние на Община Асеновград за 4 години на мандата, т.е за периода от 2015-2019 година.”

За четирите години бюджетът на Общината се движи като изпълнение в границите от 30 до 35 милиона лева. Данните в цифри изглеждат така:

2015 г. – 35 019 521 лв.;

2016 г. – 33 820 079 лв.;

2017 г. – 28 189 380 лв.;

2018 г. – 30 466 257 лв.;

2019 г. – план, актуализиран към м. юли – 50 120 819 лв., отчет към м. Юли – 23 670 093 лв.

Кметът д-р Караиванов уточни, че за всяка една от тези бюджетни години има реализирани икономии в края на съответната година. Преходните остатъци варират от 3,6 милиона /за 2016 г./ до 10 милиона за 2019 г. към м. юли.

 • 2015 г. – 4 262 651 лв.;
 • 2016 г. – 3 673 184 лв.;
 • 2017 г. – 5 796 636 лв.;
 • 2018 г. – 7 090 868 лв.;
 • 2019 г. – 10 310 741 лв. към м. юли.

„Трябва още веднъж да подчертая, че усвояването и погасяването на банковите кредити, отпуснати през предходните години, се извършва по определения график и в определените срокове”. – каза кметът по повод изтеглените от Общината дългосрочни банкови кредити и кредит от фонд „Флаг” за реализирането на инфраструктурните обекти и за осигуряване на общинското участие в проекти като „Водния цикъл”.

„Общината е финансово стабилна, получава ритмично заложените в бюджета приходи и не е изпитвала затруднения при изплащане на заемите си. Общината няма неразплатени разходи и просрочени задължения. Осъществява предвидените инвестиции. Има висок кредитен рейтинг. Спазват се фискалните правила, относно размера на общинския дълг и плащанията по него, определени в Закона за публичните финанси. Запазването на финансовата устойчивост и стабилност на общинските финанси е била и остава една от основните цели в управлението на Общината”.- категоричен бе д-р Караиванов.

 

 Финансови данни за бюджетен период 2015-2019 г. на Община Асеновград

 За четирите години бюджетът на Община Асеновград се движи като изпълнение в във финансови граници от 30 до 35 милиона лева:

2015 г. – 35 019 521 лв.;

2016 г. – 33 820 079 лв.;

2017 г. – 28 189 380 лв.;

2018 г. – 30 466 257 лв.;

2019 г. –отчет към м. юли– 23 670 093 лв.

Преходните остатъци варират от 3,6 милиона /за 2016 г./ до 10 милиона за 2019 г. към м. юли.

 • 2015 г. – 4 262 651 лв.;
 • 2016 г. – 3 673 184 лв.;
 • 2017 г. – 5 796 636 лв.;
 • 2018 г. – 7 090 868 лв.;
 • 2019 г. – 10 310 741 лв. към м. юли.

 Видовете приходи за финансиране на държавните дейности са: общата субсидия за делегираните от държавата дейности, целеви трансфери и преходен остатък, реализиран от държавни приходи в края на предходната година.

За периода 2015 – 2019 г. приходите за делегираните от държавата дейности по години са, както следва:

 • 2015 г. – 18 839 502 лв.;
 • 2016 г. – 18 499 994 лв.;
 • 2017 г. – 20 740 003 лв.;
 • 2018 г. – 22 357 044 лв.;
 • 2019 г. –отчет към м. юли–12 791 395 лв.

Местните приходи се формират от данъчни и неданъчни приходи, приходи от собственост, такси, глоби постъпления от продажби, помощи и дарения и други; целева субсидия за капиталови разходи; целеви трансфери; безлихвени заеми и преходен остатък, реализиран от местните приходи в края на предходната година.

За периода 2015 – 2019 г. местните приходи по години са, както следва:

 • 2015 г. – 16 180 019 лв.;
 • 2016 г. – 15 320 085 лв.;
 • 2017 г. – 7 449 377 лв.;
 • 2018 г. – 8 109 213 лв.;
 • 2019 г. –отчет към м. юли – 10 878 698 лв.

През 2016 г. Община Асеновград започна изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020. В този проект данъкът върху добавената стойност е недопустим разход по оперативната програма и се възстановява на Общината от НАП. През 2017, 2018 и 2019 г.  продължава възстановяването на средства от НАП на този данък по сметката на Общината.

Реализираните икономии в края на годината от местните приходи по години са, както следва:

 • 2015 г. – 1 798 767 лв.;
 • 2016 г. – 1 927 876 лв.;
 • 2017 г. – 3 742 869 лв.;
 • 2018 г. – 5 269 460 лв.;
 • 2019 г. – 6 212 514 лв. към м. юли.

За реализиране на инфраструктурни обекти и за осигуряване на собствено участие в проекти от Европейския съюз Общината е използва дългосрочни банкови кредити и кредит от фонд „Флаг”, както следва:

 1. За изграждане и основен ремонт на улична мрежа през 2014 г. Общината е сключила дългосрочен инвестиционен кредит с Общинска банка при следните параметри:

– стойност по договор – 3 000 000 лв., реално  2 981 582,09 лв.;

– краен срок на погасяване  – 2024 г.

– фиксиран лихвен процент за целия период – 3,16 %;

 Погасяването на задълженията по този договор е:

– до 2018 г. – общо – 1 174 394,38 лв.;

– за 2019 г. общо – 436 718,75 лв.;

– до 2024 г.  общо – 1 881 337,50 лв.

 1. За осигуряване на собствения принос по проект „Проект за рехабилитация на ВИК мрежа и изграждане на ПСОВ” през 2016 г. Общината сключи дългосрочен инвестиционен кредит със СИБАНК /сега ОББ/ при следните параметри:

– стойност по договор – 8 600 000 лв., реално се очаква да се усвоят не повече от 8 595 790 лв.;

– краен срок на погасяване  – 2026 г.

– фиксиран лихвен процент за целия период – 1,67 %;

             Погасяването на задълженията по този договор е:

– до 2018 г. –- 178 650,91 лв.;

– за 2019 г. –общо – 1 208 778,05 лв.;

– до 2026 г. –общо – 7 954 903,87 лв.

В случай, че се усвои по-малка сума от този кредит, общото задължение по него ще е по-малко.

За изплащането на разходите за ДДС, които не се възстановяват от проекта, а от НАП, и за покриване на финансовите корекции по проект „Проект за рехабилитация на ВИК мрежа и изграждане на ПСОВ” през 2017 г. Общината сключи договор с Фонд „Флаг” при следните параметри:

– стойност по договор -5 000 000 лв.;

– краен срок на погасяване  – 2020 г.

– с лихвен процент – 2,483 %;

 Погасяването на задълженията по този договор е:

– до 2018 г. – 130 012,64 лв.;

– за 2019 г. – 1 105 803,39 лв.;

– за 2020 г.– 4 017 105,12 лв.