Кога реално ще започне реализацията на мащабното облагородяване в кв. „Запад”

Благоустрояването на асеновградския кв. „Запад” е един от големите проекти на Община Асеновград, като сумата, която ще бъде вложена в различни строително-ремонтни дейности и облагородяване на терени там възлиза на малко над 6 млн. лв. Още в началото на тази година бе избрана фирма, която да реализира въпросния мащабен проект, но обжалване блокира процедурата. Откритата процедура е финализирана с решение от 22.01.2018 година на инж. Петър Бояджиев в качеството му на Възложител. С въпросното решение е обявено класирането на участниците в процедурата и е определен изпълнител на обществената поръчка. Касираният на първо място участник е “Трейс Груп Холд” АД. На 01.02.2018 г. в Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е постъпила жалба срещу решението на възложителя от класирания на второ място „Запрянови-03” ООД, въз основа на което е образувано производство пред Комисията. На 29.03.2018 г. с решение 361, постановено по преписката на КЗК, Комисията е отменила решението за класиране на участниците и избор на изпълнител и е върнала преписката на възложителя за ново произнасяне, съобразно мотивите, изложени в постановеното решение. В законоустановения срок срещу решението на КЗК от Община Асеновград е депозирана жалба пред Върховен административен съд /ВАС/. Жалба е подадена и от заинтересованата страна – “Трейс Груп Холд” АД. В резултат на обжалването на решение на Комисията във ВАС е образувано административно дело, което бе проведено на 28.05.2018 година. „До момента има само Протокол от проведеното събрание на ВАС. Няма взето решение. По Закона за обществените поръчки ВАС трябва да се произнесе с решение в едномесечен срок, така че очакваме решението на Съда, което ще бъде окончателно и ние ще изпълним”, категоричен бе кметът на общината Емил Караиванов.
Към момента изпълнението на проекта е преустановено, а кога реално ще започне реализацията на мащабните строителни и ремонтни дейност в кв. „Запад” предстои да види.