Кой е с предимство при приема на деца в първа група в ДГ в Община Асеновград?

Объркване сред родители на деца, подали документи за прием в детски градини в Асеновград, настъпи дни, след като излязоха списъците с приетите малчугани. Притесненията са за това, че дете с безработен родител, въпреки, че живее в района на желаната детска градина може да бъде изместено от друго дете, което е с двама работещи родители. Защо може да се получи такава ситуация?

Според НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, 

Чл. 22. (1) При приема на деца в яслена и първа възрастова група с предимство са:

 1. Деца със специални образователни потребности – 4 т.
 2. Деца, чиито брат (сестра) посещава същата детската градина – 3т.
 3. Деца кръгли сираци и деца с един родител – 2 т.
 4. Деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21,т.7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16-годишна възраст – 4 т.
 5. Трето и следващо дете на многодетни родители (доказано с представени копия от актовете за раждане на всички деца) – 1 т.
 6. Деца-близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н – 2 т.
 7. Деца от приемни семейства, по чл. 26 от Закона за закрила на детето -1 т.
 8. Деца, на които поне един от родителите е с инвалидност от 71 до 100% (доказано с представено копие от решение на ТЕЛК) – 1 т.
 9. Деца на двама работещи или учещи в редовна форма на обучение родители – 2 т.
 10. Деца от семейства, в които поне един от родителите работи в системата на образованието – 2 т.
 11. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите/настойниците/ и местоживеене в близост до детската градина – 2 т.

Според Наредбата, деца на двама работещи или учещи в редовна форма на обучение родители имат 2 точки, деца с постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите/настойниците/и местоживеене в близост до детската градина имат същия брой точки-2. В случаи като този директорът има правото да даде предимство на детето с двамата работещи родители, обясниха от Общината. Работещите родители винаги са с предимство пред безработните при приема в детска градина, тъй като се предполага, че безработния родител може да гледа детето вкъщи, поясни Венелина Симеонова, младши експерт, Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Асеновград.

Според Наредбата срокът за подаване на заявление за прием на деца, за съответната възрастова група в годината на приема, е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година, класирането се извършва съгласно последователността на постъпилите заявления за прием в детска градина в посочения срок по чл.19, и съобразно посочените предимства в чл. 22, ал.1. На заседание през м. май педагогическият съвет на детската градина съгласува класирането по определените с тази Наредба критерии и определя списъка на новоприетите деца, както и обособяването им в групи. Децата ползващи предимства в съответствие с чл. 22, се приемат преди всички останали.

Процедурата по записване на децата се осъществява по следния ред:

 1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 01 юни.
 2. От 01 до 05 юни родителите/настойниците на приетите деца декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина срещу подпис.
 3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца при спазване на посочените в чл.22, ал.2 условия.
 4. Свободно място по смисъла на тази наредба за деца от първа възрастова и яслена група е незаето място към 06.06 на съответната година.

Приетите в  яслена и първа възрастова група деца, постъпват в детската градина на 15 септември на съответната година.

Е. Граматикова