Лек автомобил за нуждите на общинска администрация купува Община Асеновград

Обществена поръчка за доставка на лек автомобил за нуждите на общинска администрация обяви Община Асеновград. Общата прогнозна стойност на автомобила е 60 000 лв. без ДДС, а срокът за получаване на оферти е 6.03.2020 г.. Предлаганата от участника цена трябва да бъде съобразена с финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката, пише в документацията, а всеки предложил оферта над посочената максимална цена, ще бъде отстранен от процедурата.

Според техническата спецификация автомобилът трябва да е нов и да отговаря на зададените в документацията технически параметри – да е дизелов, с места 4+1, лимузина и др..

Всеки участник може да представи само една оферта, не се допуска представянето на варианти. Методиката за оценяване на офертите ще е определяне на икономически най-изгодната, на база оптимално съотношение качество/цена. Оценката ще е по три показателя: предлагана цена, срок за доставка и гаранционна поддръжка, като показателят „цена“ е водещ.