Местността при река Чая вече официално е защитена зона

Със заповед на Министерството на околната среда и водите вече е обособена  Защитена зона „Река Чая“. За това съобщават от Actualno.com, позовавайки се на информация от Община Асеновград. Става въпрос за местността, обхващаща част от землищата на общините Асеновград, Родопи и Садово.  Общата площ на защитената зона е малко над 6 510 декара.  Бозайници, сред които лалугер, видра, пъстър пор и други попадат под защитата. Същото се отнася и за обикновената блатна костенурка, маришката мряна, голям гребенест тритон, бръмбарът рогач и други живони.

Така провеждането на състезания с моторни превозни средства или движението на мотициклети, ATV, UTV и бъгита в границите на защитената зона „Река Чая“, извън съществуващите пътища, вече е забранено. Разрешено е разбира се преминаването на автомобили със специален режим на движение при възникнали бедствия и извънредни ситуации или при провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности.

Сред забранените дейности в зоната са разораване, залесяване или превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, както и премахването на жизнени единични или групи дървета. Забранява се търсенето и проучването на общоразпространени полезни изкопаеми. Не се разрешева и паленето на стърнища и площи със суха и влаголюбива растителност, което обаче всъщност е нарушение и извън защитените зони.