На първата сесия за годината ОбС-Асеновград ще гласува бюджета за 2017 г.

За утре /25.01.2017 г./ е насрочено първото за годината редовно заседание на ОбС – Асеновград. При какъв дневен ред ще протече то:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

 І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-154/ 29.12.2016 г. (ПК Правна)

ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-15/10.01.2017 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.

2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-18/10.01.2017 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се в Търговски център – подплощадно пространство, гр.Асеновград.

3. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-19/ 10.01.2017 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се в Търговски център – подплощадно пространство, гр.Асеновград.

4. Предложение от Димчо Темелков – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-5/09.01.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект публична общинска собственост – Терен № 5 с площ 12,60 кв. м., находящ се на ул. ”Васил Левски” между кв. 47 и кв. 64 по плана на гр. Асеновград.

5. Предложение от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-6/09.01.2017 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 55590.110.36по КК на с.Патриарх Евтимово.

6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-12/09.01.2017 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.531.28.8по КК на гр.Асеновград.

7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-16/10.01.2017 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 16955.755.246по КК на с.Горнослав.

8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-35/10.01.2017 г., относно приемане на програма за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации за 2017 г..

9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-13/09.01.2017 г., относно разпореждане с недвижим имот с КИ № 38385.210.23 по КК на с.Конуш ведно с построените в имота сгради с КИ № № 38385.210.23.1 и 38385.210.23.2.(ПК по БФ)

10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-17/10.01.2017 г., относно разпореждане с недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с КИ № 00702.527.54.3.41 /парова централа в бл. Ехо/, находящ се на ул. ”Александър Стамболийски” № 41, гр. Асеновград.(ПК по БФ)

11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-14/09.01.2017 г., относно продажба на ПИ с КИ 43298.502.114 по КК на с. Леново, ведно с построената в имота сграда с КИ 43298.502.114.1.(ПК по БФ)

12. Предложение от Димчо Темелков-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-7/09.01.2017 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от ПРЗ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

13. Предложение от Димчо Темелков-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-8/09.01.2017 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от ПРЗ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

14. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-1/05.01.2017 г., относно молба от Радка Иванова Игнатова, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.

15. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-2/05.01.2017 г., относно молба от Мария Иванова Кръстева, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.

16. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-39/12.01.2017 г., относно определяне на основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2017 г.

17. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-40/12.01.2017 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2017 г.

 ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:

18. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-21/10.01.2017 г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2017 г.(ВСИЧКИ ПК).

19. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-36/10.01.2017 г., относно провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от общинската и областната транспортни схеми.

20. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-9/09.01.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти с КИ № 00702.18.653 и № 00702.18.654по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.

21. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-10/09.01.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ № 00702.18.652 по КК на гр. Асеновград за “Жилищно застрояване”.

22. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-38/11.01.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ № 49309.19.24 по КК на с. Мулдава за “Жилищно застрояване”.

ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:

23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-22/10.01.2017г., относно приемане бюджет на Община Асеновград за 2017 г. (ВСИЧКИ ПК).

V. Постоянна комисия Правна:

24. Предложение от Председателя на Общинския съвет вх.№ С-1/09.01.2017 г., относно писмо от Администрацията на Президента на РБългария за опрощаване задължението на Димитър Янков Янев.

VІ. Постоянна комисия по Образование и култура:

25. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-20/10.01.2017 г., относно приемане на Правилник за устройството и дейността Център за подкрепа за личностно развитие – Асеновград.

VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:

26. Отчет от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-25/10.01.2017 г. относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград през 2016 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)

27. Отчет от инж. Мария Вълканова – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-26/10.01.2016 г. относно отпуснатите социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2015 г. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистриране в службите за социално подпомагане лица.(ЗА СВЕДЕНИЕ)

28. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-27/10.01.2017 г., относно промяна в наименованието на Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания към Комплекс за социални услуги „Гергана” – с. Нареченски бани.

29. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-28/10.01.2017 г., относно промяна в наименованието на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр.Асеновград.

30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-29/10.01.2017 г., относно промяна в наименованието на Дом за възрастни хора с физически увреждания – гр. Асеновград.

31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-30/10.01.2017 г. относно отпускане на социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2017 г.(ПК по БФ).

32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-31/10.01.2017 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици, пътуващи от с. Конуш и с. Избеглии до гр. Асеновград.(ПК по ОК)

33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-32/10.01.2017 г. относно отпускане на финансови средства за първо бебе на Община Асеновград за 2017 г.(ПК по БФ)

34. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-33/10.01.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ирина Иванова Ангелова.(ПК по БФ)

35. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-34/10.01.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Албена Здравкова Рангелова.(ПК по БФ)

СПОДЕЛИ