Нова структура в общинска администрация предстои да се гласува на сесията на ОбС

Общинска администрация ще бъде с нова структура, която влиза в сила от 1 март 2020 година.

Докладна записка от кмета Христо Грудев за състава на новата структура на общинска администрация ще се разглежда на предстоящата сесия на ОбС следващата седмица. Според предложението в докладната общината вече ще има не 6, а само 4 дирекции. Те са оформени по ресори.

Новите дирекции са: „Инвестиционна политика и устройство на територията”;  „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”; „Управление на финансите” и дирекция „Административно и информационно обслужване”.

Общия брой на общинските служители в администрацията не се променя и в новата структура ще има същия брой щатове, 162,5, каквато е била и до момента.

Съкратените три щата от кметствата в населените места в общината (в селата) ще се ползват в ново звено за връзки с обществеността и протокол на общината, както става ясно от докладната.