Обществена поръчка на стойност 850 000 лв. без ДДС обяви Община Асеновград за „Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Асеновград”

Открита процедура за обществена поръчка за поддръжка на паркове, зелени площи и озеленяване, обяви Община Асеновград.  Основните дейности и обеми, включени в обхвата на поръчката са: – Текущото поддържане на парковете и зелените площи на територията на община Асеновград (косене на тревни площи, поливане, грапене, почистване, торене, метене и тесане на алеи, събиране на шума, оборка, почистване на градински кошчета) с приблизителна площ, както следва: 22,900 дка улици, 67,320 дка паркове, градини, скверове, 224,440 дка междублокови пространства и 9,500 кръгови кръстовища. – Отглеждане на декоративна растителност (окопаване, поливане, плевене, резитба, кастрене, оформяне на корони, цветно оформяне).

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичност при възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачност при разходването на финансовите средства. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка е в размер на 850000 лева без ДДС и надвишава 264 033 лв. без ДДС, с оглед на което приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 18, ал. 1, т. 1 на ЗОП, във връзка с прилагането на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

Е. Граматикова