Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня, обяви Община Асеновград

Стойността на поръчката е 47400 лв. без ДДС.

Предметът на поръчката e: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня – гр. Асеновград“  и е със следните обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 Мляко и млечни хранителни продукти
 • Обособена позиция №3 Хляб и хлебни продукти
 • Обособена позиция №5 Пресни плодове и зеленчуци
 • Обособена позиция №6 Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти
 • Обособена позиция №7 Замразени продукти

Периодичността на доставките е приблизително както следва:

 1. Мляко и млечни хранителни продукти – два пъти седмично;
 2. Месо, месни хранителни продукти и риба – два пъти седмично;
 3. Хляб и хлебни продукти – ежедневно;
 4. Яйца – два пъти седмично;
 5. Пресни плодове и зеленчуци – два пъти седмично;
 6. Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти – два пъти седмично;
 7. Замразени продукти – два пъти седмично;

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е една година или до изчерпване на финансовия ресурс.

В случай на изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя преди изтичане на срока на действие на договора, Възложителят прекратява предсрочно договора едностранно.

Изисквания към качеството на доставките:

Доставените хранителни продукти следва да бъдат съобразени с всички нормативни актове, посочени в Техническа спецификация.

При всяка доставка хранителните продукти трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ, за всеки вид продукт.

Опаковките да не създават условия за замърсяване на хранителните продукти или за преминаването на опасни за здравето вещества.

На етикета ясно да бъде изписана крайната дата на потребление на хранителните продукти и/или датата на производство и срокът на годност.

Храните трябва да бъдат добре опаковани, без чужди примеси. На опаковката ясно да бъдат отбелязани вида на продукта, неговото тегло, датата на производство, всички вложени добавки, разрешени от Министерство на здравеопазването, начин и срок на съхранение, адрес на производителя. Опаковката на хранителните продукти и стоки да не позволява тяхното замърсяване и промяна на органолептичните показатели.

Техническите изисквания към кандидатите са следните: 

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, а именно: доставка на хранителни продукти за детски заведения за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

. Доставчикът на храните трябва да е регистриран като: Складове за търговия на едро, Стокови борси и тържища или производител.

. Участникът следва да разполага с регистрирано транспортното средство, което може да превозва хранителни продукти, съгласно Закона за храните.

. Участникът следва да притежава удостоверение или друг еквивалентен документ за разработена и внедрена система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критичните контролни точки, във връзка с изискванията на чл. 18 от Закона за храните.

Оценката на офертите се извършва по критерий „най-ниска цена”.

На първо място се класира участник, предложил най-ниска без вкл. ДДС, посочена в образеца на Ценово предложение.

Срокът за получаване на офертите е 17:00 ч. на 24 януари.