Община Асеновград ще участва в проект за обновяване на културната инфраструктура /читалищата/ в селата Тополово, Червен и Нови извор

Читалище
Читалище "Христо Ботев" - с. Червен

Във връзка с открита процедура за прием на проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския  земеделски фонд за развитие на селските райони, Община Асеновград, като партньор в Сдружение “МИГ Куклен – Асеновград”, ще кандидатства за безвъзмездно финансиране за обновяване на сградите на читалищата в селата Тополово, Червен и Нови извор. Финансирането се осъществява по приоритетна ос Подкрепа за местно развитие LEADER (BOMP – водено от общностите местно развитие).

Целта на кандидатстването е да се обнови културната инфраструктура на НЧ “Н. Й. Вапцаров – 1894 г.” в с. Тополово, НЧ “Христо Ботев – 1926 г.” в с. Червен и НЧ “Просвета – 1918 г.” в с. Нови извор, Община Асеновград, чрез извършване на ремонтни дейности, което ще доведе до повишаване качеството на живот чрез предоставяне на населението на обновен сграден фонд за развитие на местната култура и съхраняване на традициите.

Реализирането на проектното предложение е част от приоритетите на Общинския план за развитие на Община Асеновград за периода 2014-2020 г. и съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата, ОбС Асеновград следва да приеме решение, с което да потвърди, че посоченото проектно предложение и дейностите в него, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Асеновград за периода 2014-2020г., а именно – обновяване на образователната и културна инфраструктура и обогатяване на културния живот в общината, както и – изграждане и реновиране на публичните и читалищни сгради, културни институции и културни съоръжения в общината и да даде съгласие Община Асеновград да кандидатства за финансиране на посоченото проектно предложение.

Сдружение “МИГ Куклен-Асеновград” /Местна инициативна група/ се създаде през 2017 г. с основна идея да се подпомага в партньорство малкия бизнес в общините Асеновград и Куклен. Целта на МИГ е да се даде възможност за кандидатстване чрез проекти в Програмата за развитие на селските райони и даване на достъп до някои регионални програми.

Е. Граматикова