Обявиха обществена поръчка за 69 800 лв. без ДДС за почистване на сградата на Общината и други общински обекти

Услугата, която фирмата, спечелила поръчката, ще трябва да извършва е ежедневно почистване на помещенията в обекти, собственост на Община Асеновград. Това са: сградата на Община Асеновград, Старата община (ТИЦ Асеновград), НЧ „Родолюбие, Сградата на ул.“Васил Левски“ №7, където се помещава „Инспекторат, паркинги и гаражи“, както и извънредно почистване, при възникнала необходимост, на обекти – общинска собственост.

Обект на обществената поръчка са канцеларии, зали, сервизни помещения, кабинети, санитарно-хигиенни възли, коридорни площи, фоайета, стълбища, външни входове, асансьори, прилежащия район към сградата – площадките пред двата входа и др..

Прогнозната стойност за изпълнение на предмета на обществената поръчка е до 69 800 (шестдесет и девет хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Срокът на изпълнение на поръчката е една година. На първо място по  регламент, ще се класира офертата с най-ниска предложена цена. При еднаква предложена най-ниска цена от двама или повече участници, комисията провежда публично жребий, пише още в поръчката.