Предпоследна сесия за годината

За сряда / 29.11.2017 г./ е насрочено 34-то редовно заседание на ОбС-Асеновград. То ще започне в 9 часа, а ето при какъв предварително подготвен дневен ред ще премине:
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-529/14.11.2017 г., относно удължаване срока на договорите на обекти-публична общинска собственост, находящи се в Търговски център, гр.Асеновград.
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-511/26.10.2017 г., относно определяне начална наемна цена на Терен с площ 48 кв.м.-публична общинска собственост, находящ се в улична регулация-ул.“Ново време“, кв.379 по регулационния план на гр.Асеновград, поземлен имот №00702.533.131 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-514/27.10.2017 г., относно определяне начална наемна цена н а Терен с площ 36.00 кв.м. – общинска собственост, находящ се в УПИ-I – комплексно строителство в ТП и в улична регулация на кв. 65 по плана на гр. Асеновград, с предназначение – Търговия на дребно.(ПК по БФ)
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-527/13.11.2017 г., относно прилагане на регулационния план за УПИ XXIII-1995,1995а, кв.151, гр.Асеновград.(ПК по УРТО)
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-528/13.11.2017 г., относно прекратяване на съсобственост в ПИ 00702.7.473 по КК на Асеновград, м. „Кавакалтъ”.(ПК по БФ)
6.Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-533/14.11.2017 г., относно одобряване на предварителен договор и цената на общинската част в новообразуван имот УПИ IV-502.477, кв.68 по плана на с.Тополово.(ПК по УРТО)
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-516/07.11.2017 г., относно продажба на ПИ с КИ №51830.502.421 по КК на с.Новаково.(ПК по БФ)
8. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-518/09.11.2017 г., относно предоставяне под наем на имоти-публична общинска собственост полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
9. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-508/19.10.2017 г., относно молба от Хасие Саид Десимирова, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.

ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-530/14.11.2017г., относно Промяна разчета за финансиране на капиталови разходи на община Асеновград за 2017г.
11. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-522/13.11.2017г., относно одобряване на ПУП (ПРЗ) за обединяване на УПИ 7.58-хотел и кафене-аперитив с имот 02974.7.61 по КК на с.Бачково и образуване на УПИ 7.83 за хотел и кафе-аперитив.
12. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-525/13.11.2017г., относно даване на съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ ІІ -РУМ кв.3 по регулационния план на гр.Асеновград, ЖК Запад.
13. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-521/13.11.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-ПИ с КИ №00702.18.163 по КК на гр.Асеновград за жилищно застрояване..
14. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-523/13.11.2017г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ с КИ №99087.230.51 по кв. Горни Воден за жилищно застрояване.
15. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-526/13.11.2017г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-ПИ с КИ №99088.18.43 по КК на кв. Долни Воден за сервиз на ремонт на селскостопанска техника.
16. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-524/13.11.2017г., относно Разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на земеделска земя с ПИ с КИ 38799.27.73 по КК на с. Косово за цех за пелети.

ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-531/14.11.2017г., относно Промяна на бюджета и индикативния годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз на община Асеновград за 2017г.
18. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-520/13.11.2017г., относно допълване списъка на лицата, имащи право на транспортни разноски, приет с Решение на ОбС №753/25.01.2017г.

ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
19. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-537/15.11.2017г., относно oтпускане на еднократна социална помощ на Яшар Мехмед Абдърман.(ПК по БФ)
20. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-538/15.11.2017г., относно oтпускане на еднократна социална помощ на Иван Атанасов Терзиев.(ПК по БФ)
21. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-539/15.11.2017г., относно oтпускане на еднократна социална помощ на Елена Николова Николова.(ПК по БФ)