Преименуват Дома за възрастни хора с физически увреждания и ЦНСТ в Асеновград, както и ЦНСТ 1 и 2 в с. Нареченски бани

Промяна в наименованието на Дома за възрастни хора с физически увреждания в Асеновград  предстои да бъде приета на редовната януарска сесия на Обс в Асеновград. Промяната се налага заради изменения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Промяна по същата причина ще има и в наименованието на специализираната социална институция в града – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, както и за Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания към комплекса за социални услуги „Гергана” в с. Нареченски бани.

По предложение на зам.-кметът на общината инж. Мария Вълканова, общинските съветници ще гласуват тези промени в сряда. Това се налага след влезли в сила от в сила от 11.11.2016 г. изменения в чл. 36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, който определя видовете социални услуги в общността. Във връзка с тях Домът за възрастни хора в Асеновград ще бъде преименуван  на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, конкретизирайки целевата група. Капацитетът на дома ще е от 40 места, персоналът в него  – 21 лица, а годишната издръжка за 40 потребители на услугата е в размер на 304 560 лв., или по 7 614 лв. на човек, съгласно решение на Министерски съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели  през 2017 г.

Заради измененията в Правилника Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  вече ще се нарича „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания”.

След направени анализи и с оглед на това, че към 2017 г. в Центъра ще пребивават четири деца и седем младежи, мултидисциплинарен екип от специалисти е взел решение социалната инстутиция да се преименува в „Център за настаняване от семеен тип за младежи с уврежания”, конкретизирайки целевата група, пише в докладната записка с предложението. Центърът е с капацитет 14 места, с персонал от 12 лица и издръжка за една година от 150 052 лв., като на потребител се падат по 10 718 лв..

Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания към комплекса за социални услуги „Гергана” в с. Нареченски бани  ще се преименуват в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”, конкретизирайки целевата група. В решението за промяна в наименованието, което ще гласуват съветниците е отбелязано, че капацитетът на Центъра ще е от 10 места, а персоналът от 8 лица. Годишната му издръжка ще е на стойност 90 700 лв., или по 9 070 лв. на дете.  

СПОДЕЛИ