Преместването на ДЦДУ в сградата на бившия детски дом в Асеновград е към финала

Към успешен финал върви процедурата по преместването на Дневния Център за деца с увреждания в Асеновград от настоящия си адрес на пл. “Бански” на ул. “Шести януари”, 14, в градата на бившия дом за деца “Таню войвода”.

На сесията идната сряда ОбС Асеновград ще гласува решение за предстоящото преместване на Центъра още на 1.07.2019 г., като след очакваното одобрение от страна на съветниците, предстои кметът да изпрати решението на ОбС до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане съгласно Чл.36в, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

Дневният център бе разкрит през  2009 г. по Програма ФАР, а от месец март 2010 г. социалната услуга функционира като държавно делегирана дейност с капацитет 30 места. Той се разполага в две сгради (едната от които е била трафопост, а другата дървена барака – бивш клуб на ОФ)с обща застроена площ 138 кв.м., като помещенията са малки и недостатъчни, а сградите нямат функционална връзка помежду си, което е пречка за предоставяне на качествена социална услуга на децата с увреждания. Недостатъчното пространство освен, че нарушава ритъма на работа на специалистите, води и до невъзможност за увеличение на бройката на потенциалните потребители на услугата, които според анализ на Дирекция за “Социално подпомагане” в Асеновград са близо 210 деца. С преместването на ДЦДУ капацитетът ще се увеличи до 50 места.

Община Асеновград бе определена като бенефициент по Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура”, процедура “Подкрепа за деинституциализация на социалните услуги за деца” по ОПРР 2014-2020 за финансиране със 100 000 лв. за за ремонт, обзавеждане и оборудване на съществуващ ДЦДУ. Ремонтните дейности и преустройството на сградата за преместване на Центъра приключиха.

С решение на ОбС Асеновград от 2015 г. беше дадено съгласие за преместване на Дневния център, но съгласно писмо от Регионалната дирекция за социално подпомагане – Пловдив, към онзи момент, преместването бе отказано. На 30.04.2019 г. в Община Асеновград е постъпило писмо от Регионалната дирекция, с което се изисква актуално мотивирано решение на ОбС Асеновград за преместването. С докладна записка от зам.-кмета инж. Мария Вълканова на сесията в сряда ОбС Асеновград ще гласува решение за предстоящото преместване на Центъра, след което то ще бъде изпратено до Регионалната дирекция за социално подпомагане Пловдив.

 

Е. Граматикова

СПОДЕЛИ