Приемат Годишна програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 година

На общо 2 827 822 възлизат очакваните всички приходи, записани в Годишна програма за управление и разпореждане с общински имоти, предложена на вниманието на общинските съветници. 1 056 822 лв. са очакваните от градската управа приходи от наеми. От продажба на сгради Общината очаква приход от 164 хил. лв., а от продажба на земя над 2 млн. лв. На общо 7 хил. лв. възлизат очакванията за приходите от нематериални дълготрайни активи и тръжна документация. От концесии пък вноските, които се очаква да постъпят в Общината, се равняват на общо 170 хил. лв. Предвидените от управата на общината разходи, са разчетени по следния начин:
– разходи за пазарни оценки – 15 хил. лв.;
– за отчуждаване на имоти за неотложни общински нужди и придобиване на земя – 182 300 лв.;
– за актуване и застраховане на обекти – общо 9 хил. лв.;
– за охрана на общински обекти – 123 040 лв.;
– за текущи и аварийни ремонти на общински обекти – 30 хил. лв.
-за поддръжка и ремонт на общински жилища – 2500 лв. и други
Общо предвидени разходи над 362 хил. лв.
Предложението за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, е част от дневния ред на общинските съветници за предстоящото редовно заседание следващата седмица. Програмата отразява намерението на Общината за управление и разпореждане с имоти през 2018 година и е съобразена с исканията на кметовете на селата и кметските наместници, както и предложенията на управителя на Дейност „Пазари и тържища”. В програмата са включени и всички обекти, които не са били продадени през 2017 година и такива, за които са постъпили заявления и инвестиционни намерения от фирми и граждани. Ето и предложението за Годишната програма: 2-dz-44