Проект „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”

В Асеновград стартира реализацията на проект, чрез който ще бъде подобрена социалната инфраструктура за деца с увреждания в общината. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, Процедура: „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ със срок на изпълнение 2 години. Общата му стойност е 100 000 лв.

Проектът представи инж. Мария Вълканова, заместник-кмет на общината. Чрез неговото изпълнение Дневният център за деца с увреждания /ДЦДУ/, намиращ се на пл. „Бански” № 1, ще се премести на първия етаж в сградата на бившия детски дом „Таню войвода”, където екипът на центъра ще разполага с по-голяма площ за осъществяване на дейностите си.

Директорът на ДЦДУ Добромир Кузманов сподели удовлетворение от стартирането на проекта, тъй като по думите му обхватът и качеството на услугите, които предлага звеното, ще бъде увеличени, както и броят на обслужваните деца.

Основната цел на проекта e именно подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград и подобряване на материалната база и на средата в ДЦДУ с цел предоставяне на качествена социална услуга.

За правилното функциониране на сградата по новото й предназначение ще се извършват функционални промени, след които: частично подменяне на прозорци и изцяло подмяна на вътрешните врати; изграждане на нови леки преградни зидове за преразпределяне на необходимите помещения; осигуряване на достъп за деца с физически увреждания; външна топлоизолация на сградата (само първи етаж); ремонт на вътрешни електро и ВК инсталации; ремонтни и нови довършителни работи – настилки, мазилки, бояджийски и др. работи. Това ще позволи повишаване на капацитета на услугата и подобряване на качеството й.