Проверки на горските в 11 стопанства, в това число и в ДГС Асеновград, са отчели множество нарушения

Общо 21 651 проверки са били извършени от горските стражари в териториалните
поделения и мобилните екипи на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян
от началото на годината. Проверени са били общо 7385 обекта за добив на дървесина, 5686 моторни превозни средства, 7252 ловци и 1320 други физически лица.

За периода са били съставени 272 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) по закона за горите и 1 АУАН по закона за лова и опазване на дивеча. Дървесината, предмет на нарушенията е 575 м3, а задържаната дървесина в базите за съхранение на вещи, предмет или средство на нарушение е 161 м3.

В резултат на проверките и на база съставените актове са задържани 6 моторни превозни средства, 17 броя каруци, 5 броя бензино-моторни триони, 16 броя други инструменти за дърводобив, 1 незаконно оръжие и 3 броя други ловни уреди.

Нарушенията са съсредоточени основно в териториите с преобладаващо ромско население и в тези, в които дърводобивните бригади са с представители основно на тази група, в това число ДГС Карлово, ДГС Клисура, ДГС Хисар, ДГС Асеновград, ДЛС Тракия, ДГС Първомай, ДГС Алабак – гр. Велинград, ДГС Ракитово, както и на териториите на ДЛС Женда – гр. Кърджали, ДГС Кирково и ДГС Момчилград.

Патрулни проверки в горските територии от страна на служителите на ЮЦДП –
Смолян се извършват ежедневно, а в проблемните райони, съвместно с представители
на Регионалните дирекции по горите и полиция. На обособените временни горски
контролни пунктове се проверяват минаващите пътни превозни средства, а
директорите на горските стопанства поддържат постоянна комуникация с кметовете на
населените места и в случай на необходимост реагират своевременно.