Публично обсъждане проекта на бюджет 2020 на община Асеновград ще се проведе идната сряда

Община Асеновград кани всички заинтересовани граждани да се запознаят с това, как е предвидено да се изразходват публичните средства – знак  за прозрачно управление. Всеки, койтожелае може да присъства, да изрази мнение, да отправи предложения, да задава въпроси, казват от Общината.
Тъй като разработването и приемането на общинския бюджет е едно от най-важните решения, което касае всеки един жител  на общината, то активното участие на местната общност е от съществено значение.
Обсъждането ще се проведе на 22.01.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 601 в сградата на Община Асеновград (заседателната зала на Общинския съвет).

Д О К Л А Д

ОТНОСНО: ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2020 г.

 1. Нормативни основания и цели

При изготвянето на проектобюджета на Община Асеновград за 2020 г. са спазени принципите на всеобхватност, законосъобразност, прозрачност и устойчивост.

Проектът за бюджет 2020 г. е съобразен с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика.

Проектобюджетът е разработен в съответствие с:

 1. Нормативната уредба: Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., ПМС №381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2020 г., Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Асеновград, РМС №208/2019 г., изменено с РМС №644 от 01.11.2019 г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.;
 2. Предложенията на: кметовете на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, директори и управители на бюджетни звена /второстепенни разпоредители с бюджет/.

Основните приоритети при съставянето на проекта на бюджет на община Асеновград за 2020 г. са:

 • повишаване ефективността от публичните разходи;
 • увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;
 • продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;
 • реконструкция, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик;
 • подобряване на материално-техническата база в общинските училища и детски градини;
 • поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града.

Към датата на публикуването на настоящия проект на бюджет на Община Асеновград за 2020 г. не са получени указания от Министъра на финансите за 2020 г., с които следва да се определят основните насоки за съставянето и изпълнението на общинските бюджети.

 1. II. ПРИХОДНА ЧАСТ

Общо приходите за 2020 г., които се очаква да постъпят по бюджета са в размер на 49 422 188 лв., в т.ч.

 • приходи за делегирани от държавата дейности29 057 745 лв.;
 • местни приходи      –  20 364 443 лв.

Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Асеновград за 2020 г. е 31 976 952 лв., както следва:

 1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности                         –26 188 552 лв.
 2. Трансфери за местни дейности –  4 475 300 лв., в т.ч.

– обща изравнителна субсидия                                                                           –  4 173 500 лв.;

– за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища                   –    301 800 лв.

 1. Целева субсидия за капиталови разходи                                                 – 1 313 100 лв.

Общият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2020 г. е  завишен с 3 296 921 лв., или с 11,50% в сравнение с утвърдения със закона за ДБРБ за 2019 г., в т.ч: с 3 045 321 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, с 85 400 лв. общата изравнителна субсидия, с 123 000 лв. целевата субсидия за капиталови разходи и с 43 200 лв. трансфера за зимно поддържане и снегопочистване.

Собствените приходи са определени на базата на постигнатите резултати и тенденциите  в тяхното развитие. Взети са предвид определените размери на местните данъци и такси, със съответните нормативни актове и е извършен анализ на събираемостта им през последните три години.

Реализираният преходен остатък от 2019 г. е  6 945 525 лв., в т.ч.

 • от държавни приходи – 2 957 816 лв., в т.ч. 88 623 лв. за проекти в образованието;
 • от местни приходи – 3 987 709 лв., в т.ч.  33 413 лв. за проекти общинска администрация.

Този остатък спрямо 2018 г. е намален с  145 343 лв., в т.ч. от държавни приходи – завишение с 1 136 408 лв. , от местни приходи  намаление с 1 281 751 лв..

Приходите за финансиране на делегирани от държавата дейности (Приложение №1)

Видовете приходи за финансиране на държавните дейности са: общата субсидия за делегираните от държавата дейности, целева субсидия за капиталови разходи и преходен остатък, реализиран към 31.12.2019 г.

В проекта на бюджет за 2020 г. в приходи за финансиране на държавните дейности са заложени само средствата от общата субсидия за делегираните от държавата дейности,  чийто размер е 26 188 552 лв. Преходният остатък от 2019 година е в размер на 2 957 816 лв.

В параграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за сметки за средства от Европейския съюз” са отразени „- 88 623 лв.”. Това са преходни остатъци от няколко училища по проекти, свързани с развитието на образованието.

Относителният дял на държавните приходи в общия размер на бюджета за 2020 г. е 58,79%, а в първоначалния план за  2019 г. е 51.18%.

В сравнение с първоначалния план за 2019 г. размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности е завишен с 13,16% или с 3 045 321 лв. Като цяло приходите за делегираните от държавата дейности спрямо първоначалния план за 2019 г. са завишени с 16,43%.

 

Приходите за финансиране на общински дейности (Приложение №2)

Заложеният размер на общинските приходи за 2020 г. е 20 364 443 лв. Техният относителен дял спрямо общия размер на приходите е 41,21%. В приходите за местни дейности е заложена цялата сума на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 313 100 лв.

Собствените приходи са определени на базата на постигнатите резултати и тенденциите  в тяхното развитие. Взети са предвид определените размери на местните данъци и такси, със съответните нормативни актове и извършен анализ на събираемостта им през последните  години. Постъпленията от оказваните публични услуги от общината на населението са съобразени  с приетата от общинския съвет наредба по чл. 9 от ЗМДТ за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги, както и с тенденциите за развитието им.

Преходният остатък  от 2019 г. за местните дейности е в размер на 3 987 709 лв.

В параграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за сметки за средства от Европейския съюз” са отразени „- 33 413 лв.”. Това са преходни остатъци по проект „Хоризонт 2020”.

Размерът на данъчните приходи е 4 665 000 лв., в сравнение с първоначалния план за 2019 г. са намалени с 94 000 лв.

В проекта за бюджет на Община Асеновград за 2020 г. заложеният размер на постъпленията от неданъчни приходи е 10 542 290 лв., или с  355 191 лв. намаление в сравнение с първоначално планираните средства за 2019 г.

В параграф 62-00“Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС ” са заложени “ –        (-)3 292 900 лв.”. Това са средства необходими за трансфери (в т.ч. съфинансиране) и данък добавена стойност по проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по ОС 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО- регион Асеновград” .

В параграф 83-22 се предвижда погасяване на главница от банков кредит 1 398 769 лв., в т.ч. 375 000 лв. към Общинска банка и 1 023 769 лв. към ОББ ( бивша Сибанк).

В параграф 83-82 се предвижда погасяване на главница по получен дългосрочен заем от „Фонд за органите за местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД в размер на 4 000 000 лв.

По параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС”  са заложени средства в рамер на 5 028 976 лв., това са средства, които се очаква да се възстановяват от ползвани заеми по проекти.

 • РАЗХОДНА ЧАСТ

Общият размер на разходите по бюджета на Община Асеновград за 2020 г. възлиза на   49 422 188 лв., разпределен както следва:

 • за държавни дейности от държавни приходи –  29 057 745 лв. ( относит. дял 58,79%);
 • за държавни дейности, дофинанс. от местни приходи-  1 550 480 лв. (относит. дял    14 %);
 • за местни (общински) дейности –    18 813 963 лв.  (относит. дял  38,07 %).

Общо заложените  разходи по видове   и относителният им дял в общата рамка са както следва:

 • Трудови разходи – 28 977 898 лв., т.е. 58,63% ;
 • Разходи за издръжка – 14 078 052 лв., т.е. 28,49%;
 • Капиталови разходи –   5 186 238 лв., т.е. 10,49%;
 • Резерв за непредвидени разходи – 1 180 000 лв., т.е.  2 ,39%.

Разходи за държавни дейности, финансирани от държавни приходи ( Приложение №3 )

Те се финансират от обща субсидия за делегирани от държавата дейности, целева субсидия за капиталови разходи и преходен остатък. Конкретният им  размер e определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., разчетните натурални и стойностни показатели по функции, в съответствие със стандартите,  утвърдени с Решение на Министерски съвет №208/2019 г., изменено с РМС №644 от 01.11.2019 г.

За 2020 г. e предвидена 26 188 231 лв. обща субсидия за финансиране на делегирани държавни дейности, при първоначален план за 2019 г. – 23 143 231 лв., т.е.  увеличение с 13,16%. Предвидено е завишение на минималната заплата от 01.01.2020 г. на 610 лв. и съответно всички разходи, определящи се на база минимална заплата.

Средствата от общата субсидия за делегираните от държавата дейности през 2020 г. се увеличават спрямо първоначалните за 2019 г. както следва:

– Общи  държавни служби                                    –   2 165 200   с    6,53%;

– Отбрана и сигурност                                          –      209 532  с   20,79%;

– Образование                                                        –  20 669 575 с  13,52%;

– Здравеопазване                                                    –       988 723 с  10,88%;

– Социално осигуряване, подпомагане и грижи  –   1 586 682 с  19,13%;

– Почивно дело и култура                                      –      558 840 с  12,60%.

Преходният остатък от 2019 г. от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 2 957 816 лв.

Трудовите разходи са предвидени за 12 месеца. Те са най-значимият разход и през 2020 г. Във връзка с увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2020 г. е предвидено средно увеличение с 10% на работните заплати. Средствата за работни заплати за всички функции ( с изключение на функция „Образование” ) се разпределят по месеци и се утвърждават от общинския съвет в рамките на средствата по единните разходни стандарти. Относителният дял на трудовите разходи за 2020 г. за държавните дейности е 85,81% от проектобюджета за държавните дейности, при първоначален план за  2019 г. – 86,93%

Текущата издръжка е планирана в съответствие с Единната бюджетна класификация по параграфи и подпараграфи в рамките на средствата по държавните стандарти и преходния остатък. Относителният дял на разходите за текуща издръжка за държавните дейности е  10,75% от проектобюджета за държавните дейности, при първоначален план за 2019 г. – 12,31%.

Разходи за държавни дейности, дофинансирани от общински приходи ( Приложение №4 )

Общият размер на средствата за дофинансиране на държавни дейности е 1 550 480 лв., при първоначален план за 2019 г. – 1 332 593 лв.

През 2020 г. в бюджета на общината от общински приходи се предвиждат да се дофинансират следните държавни дейности: Общинска администрация, Неспециализирани училища, Професионални училища, Център за подкрепа на личностно развитие, Програми временна заетост, ДВХУ, Музеи и Читалища.

Разходи за местни дейности ( Приложение №5 )

           Разходната част на местните дейности е разработена в съответствие с:

 • действащите закони и подзаконови нормативни актове;
 • задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност.

Разходната част на проектобюджета за 2020 г.  е разработена по функции и по основни показатели при отчитане въздействието на:

 • уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи в бюджета на общината за предходната година;
 • настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба;
 • предвижданото съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС;
 • предложенията на ръководителите на структурни звена, кметове и кметски наместници.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местните дейности са предвидени съобразно решенията на общинския съвет, в съответствие с нормативната уредба. Минималната работна заплата за 2020 г. се залага на 610 лв..

Прогнозата за капиталовите разходи е съобразена с постъпленията от продажба на нефинансови активи и целевата капиталова субсидия за 2020 г.

Запазва се обема на финансираните дейности и предоставяните услуги на населението.

За местните дейности няма разработени национални стандарти. При планирането им са отчетени достигнатото ниво, измененията в обхвата и качеството на услугите, както и поетите ангажименти пред населението. Видът, обхватът и качеството на местните услуги е в зависимост от решенията на общинския съвет в съответствие с местните традиции, заявените потребности, годишните цели и приоритети съобразно собствените ресурси.

Разходите могат да се групират условно като:

Разходи за дейности, с определени целеви приходи: за дейност”Чистота” и дейност „Управление на дейностите по отпадъците” са планирани средства за осигуряване на приетата от общинския съвет план-сметка, които следва да се покрият от планираните приходи от такса”битови отпадъци”, други местни приходи и преходния остатък от 2019 г.

Разходи за издръжка на дейности със споделено финансиране: покриват се частично от такси и цени на услуги. Такива са Общинска администрация, Детски градини.

Разходи за дейности, за които не се събират такси и цени на услуги – осветление на улици и площади, озеленяване, текущи ремонти и др. , които се осигуряват от общия ресурс на общинските приходи.

Целеви разходи със социално предназначение  – помощи за погребение, помощи по решение на Общинския съвет, издръжка на пенсионерски клубове.

Целеви разходи, присъщи за издръжка на персонала  – разходи за квалификация и обучение, работно облекло, СБКО, транспортни разходи, представителни разходи.  

Трудови разходи на персонала в местните дейности  – планирани са на база месечните средства за работни заплати, утвърдени от общинския съвет за всяка дейност.

Резерв за неотложни и непредвидени разходи – заложени са средства, които са необходими за превантивни и последващи дейности при стихийни бедствия и аварии и други  неотложни и непредвидени разходи.

Разходите за  местните дейности се финансират от местни приходи, обща изравнителна субсидия, преходен остатък, целева субсидия за капиталови разходи и др. При планирането им е спазено изискването  – размерът на разходите за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи и разходите за местни дейности  да бъде равен на размера на местните приходи.

Общият  размер  на  предвидените  средства  за  финансиране  на     местните    дейности   е    18 813 963 лв., при първоначален план за 2019 г. – 22 473 616 лв.

Планирането на резерв за неотложни и непредвидени разходи е практика, чрез която се ограничава въздействието на определени рискове върху изпълнението и постигането на бюджетните цели. Той е предпоставка за осигуряване на гъвкавост и устойчивост в процеса на изпълнение на бюджета.

По функции разходите са разчетени както следва:

 1. Функция “Общи държавни служби”

За  тази  функция  са  заложени бюджетни разходи в размер на 5 312 934 лв., от които  2 263 798 лв., от държавни приходи , в т.ч. 98 213 лв. преходен остатък и  2 141 159 лв. от местни приходи. Във функцията са включени дейностите “Общинска администрация” и “Общински съвет”.  Средствата от държавата за общинската администрация са завишени с 6,53%, спрямо първоначалният бюджет за 2019 г.

 1. Функция „Отбрана и сигурност”

Функцията  изцяло  се  финансира  от  държавни  приходи. Заложените средства са в размер на  763 179 лв., в т.ч. преходен остатък 553 647 лв. В сравнение с 2019 г. стандартите за тази функция са завишени с 20,79%.

Предвиждат се средства за: Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; Центрове за превенция и консултативни кабинети към тях; обществени възпитатели; издръжка на детска педагогическа стая и районни полицейски инспектори; Отбранително-мобилизационна подготовка и други дейности свързани с отбраната и сигурността.

 1. Функция “Образование”

При разработването на бюджета за функция ”Образование” са взети предвид предложенията на директорите  на учебните заведения и приетата  формула за разпределение на средствата по единните стандарти. Предвидените средства за функцията са в размер на 23 770 313 лв., в т.ч. 22 313 319 лв. от държавни приходи, от които преходен остатък 1 643 744 лв. и  от местни приходи 1 356 736 лв. В сравнение с 2019 г. стандартите за тази функция са завишени с 13,52%.

 1. 4. Функция „Здравеопазване”

Предвидените средства за функцията са в размер на 1 229 814 лв., в т.ч. от държавни приходи 1 112 294 лв., от които преходен остатък 113 571 лв. и от местни приходи  117 520 лв. В сравнение с 2019 г. стандартите за тази функция са завишени с 10,88%.

Дейностите, които ще се финансират към тази функция са: „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ”, „Здравни кабинeти в детски градини и училища”, „Други дейности по здравеопазването”.

 1. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

В социалните дейности всички единни разходни стандарти са определени за натурален показател „място”, като се цели по-ефективно управление на бюджетните средства и по-голяма гъвкавост от общините, развиващи социални услуги.

Планирани са  бюджетни разходи в размер на 2 860 619 лв.,  от които 2 009 213 лв. от държавни приходи, в т.ч. от преходен остатък 422 531 лв. и 790 806 лв. от местни приходи.  В сравнение с 2019 г. стандартите за тази функция са завишени с 19,13%.

Дейностите, които ще се финансират към тази функция са: “Дом за възрастни хора с  увреждания”, “Домашен социален патронаж”, “Клубове на пенсионера”, “Програми временна заетост”,  „Центрове за настаняване от семеен тип”, “Личен асистент”, „Дневни центрове”, „Център за социална рехабилитация и интеграция” и “Други служби и дейности по социалното осигуряване подпомагане и грижи”.

 1. 6. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Разчетените бюджетни средства за заплати, осигурителни вноски и текуща издръжка във всички дейности в това направление са изцяло с местен характер като същите са обезпечени със средства от собствени приходоизточници, общата изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности. Разчетени са и средства за организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно приетата план-сметка за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ.

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2020 г. са разчетени средства за улично осветление, В и К, ремонт на улична мрежа, чистота, озеленяване и други дейности свързани с благоустройството и комуналното стопанство в размер на 7 277 075 лв., в т.ч. за:

 • осветление на улици и площади – 728 585 лв.;
 • изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа – 2 862 403 лв.
 • други дейности по жилищното строителство – 981 168 лв.;
 • други дейности по опазване на околната среда – 175 914 лв.;
 • озеленяване – 555 000 лв;
 • чистота – 2 381 027 лв.;
 • пречистване на отпадъчни води от населени места – 835 078 лв. ( предвидени са разходи за въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води за 6 месеца);

управление на дейностите по отпадъците – (-) 1 262 100 лв., в т. ч. 757 900 лв. – за ОП”РЦТБО” и (-) 2 000 000 лв. – за възстановяване на ДДС от НАП за проект по ОП”Околна среда”: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по ОС 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО- регион Асеновград” .

 

 1. 7. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Единният разходен стандарт за финансиране на музеите с регионален характер и читалищата е на база натурален показател субсидирана бройка. В сравнение с 2019 г. стандартите за тази функция са завишени с 12,60%.

Заложени са  бюджетни разходи в размер на 2 170 214 лв., от които 595 942 лв. от държавни приходи, в т.ч. преходен остатък 37 102 лв. и от местни приходи 1 554 272 лв.

Дейностите, които ще се финансират към тази функция са: “Читалища”, “Спортни бази и “Спорт за всички”, “Градска библиотека”, Музеи”, “Радиовъзел”, “Други дейности по културата”, “Обредни домове и зали”.

Държавната субсидия за 2020 г. за читалищата е в размер на 344 520 лв. Сумата е на база субсидирана численост 33 бр. и стандарт  10 440 лв.

За културните прояви от местно и национално значение в общината през 2020 г. са предвидени средства в размер на 170 000 лв.

За подпомагане на дейността на спортните клубове на територията на общината и спортните бази са заложени средства в размер на  275 000 лв.

През годината допълнително ще се предоставят средства от републиканския бюджет по Постановление на Министерски съвет №129/2000 г. в държавната дейност ”Спорт за всички” за  училищата и детските градини, на база защитени проекти, за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

 1. 8. Функция “Икономически дейности и услуги”

Планираните бюджетни разходи са от местните приходи в размер на 4 133 395 лв.

Дейностите, които ще се финансират към тази функция са:

Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата  – Предвидени са средства за текущи разходи в размер на 312 000 лв.

Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища –   От местните приходи са предвидени средства в размер на 793 408 лв.

Други дейности по транспорта –  Предвиждат се средства в размер на 180 000 лв.  заплащане на  поевтиняването на ежемесечните карти за вътрешноградските линии на пенсионери, съгласно решение на Общинския съвет .

Други дейности по туризма –  Предвиждат се средства в размер на 272 000 лв. за ОП”Туризъм”.

Общински пазари и тържища –      Средствата заложени за общинския пазар са в размер на 479 600 лв.

Други дейности по икономиката  – От  общинските приходи са предвидени средства в размер  2 008 547 лв., в т.ч. 405 866 лв. за дейност ”Инспекторат, паркинги и гаражи”  и 88 100 лв. – за ОП „Социално насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване на заетост в сферата на строителството и поддръжка на общински обекти в община Асеновград”.

 1. 9. Функция “Разходи некласифицирани в другите функции”

Заложени са  бюджетни разходи в размер на 748 374 лв. от  местни приходи. Относителният  дял на тези разходи представлява 1,53% от бюджета на общината.

Дейностите към тази функция са: “Разходи за лихви”и “Резерв”.

Разходи за лихви 263 000 лв.

Резерв за местни дейности – 1 180 000 лв., заложени са средства за предотвратяване на последици от стихийни бедствия и аварии; средства за реализиране на проекти или устойчивост по проекти и др. непредвидени и неосигурени с финансов ресурс разходи.

ІІІ. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Средствата за капиталовите разходи, отразени в бюджета, са съобразени с предложения проект на разчет за капиталови разходи  на  община Асеновград  за  2020 г.. ( Приложение №6 )

Заложените общо бюджетни средства за капиталови разходи за 2020 г. са 5 186 238 лв.,  по източници както следва:

– от средства от държавния бюджет (целева субсидия за капиталови разходи)   – 1 313 100 лв.;

– от преходен остатък – 1 866 489 лв., в т ч. 226 000 от целева капиталова субсидия,  640 172 лв. остатък от продажби  и 1 000 317 лв. общ преходен остатък;

– от собствени приходи  – 2 006 649 лв., в т. ч. от продажби 1 694 000 лв.;

Допълнително за капиталови разходи по проекти по оперативни програми са предвидени средства в размер 18 481 514 лв.

Заложените капиталови разходи в проекта на бюджета за 2020 г. са  10,49% от общата рамка на проектобюджета.

Предвидените капиталови разходи за 2020 г. по видове са както следва:

 • за основни ремонти на дълготрайни материални активи (§51) – 2 843 613 лв.;
 • за придобиване на дълготрайни материални активи (§52)  –   2 277 625 лв.;
 • за придобиване на земя (§54) –       65 000 лв.;
 • за съфинансиране на капиталови разходи по проекти:    –  1 372 147 лв.;
 • от безвъзмездна помощ по проекти –  17 109 367 лв.

Разчета за финансиране на капиталовите разходи вижте в прикачения файл долу.

b2020_pril_14_01_pub_saita (1)