Работодатели от Асеновград и Лъки могат да кандидатстват за преференции по програми и мерки

Работодателите от общините Асеновград и Лъки имат възможност да се възползват от финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г. Това съобщиха от асеновградската Дирекция “Бюро по труда”. Ето и как са разпределени свободните средства:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2872,65 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 6554,14 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3308,00 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3547,83 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 3190 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 3980,76 лв.;
• до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 4655,93. лв.;
безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 6059,75 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
• работодатели: читалища и организации от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 3776,21 лв.;
• работодатели: организации от публичния сектор – държавни и общински предприятия, лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие (Компонент 2) – 3980,59 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ – 1769 лв.