Ремонтират сградата на Социални грижи в Асеновград

Дългочаканият ремонт на сградата, в която се помещава Дирекция „Социални грижи“ в Асеновград, по всяка вероятност скоро ще се случи. В докладна записка на директора на Дирекцията Валерия Георгиева до общината, която ще бъде разгледана на сесията в сряда, се иска срокът за безвъзмездното отдаване на общинския имот да се удължи поне още за 5 години. Искането си тя мотивира с писмо на Агенцията за социално подпомагане, съгласно което е предвидено програмиране и възлагане на децентрализирани обществени поръчки през 2019 г. за извършване на осовен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обекти, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на АСП. В предварителния списък на обектите за извършване на ремонтна дейност е включен и обектът – общинска собственост, находящ се на ул. “Христо Ботев”, 18 в Асеновград, ползван от ДСП – Асеновград. В тази връзка е необходимо да бъдат преприети действия за гарантиране на устойчивост и ефективно разходване на целевия капиталов ресурс, а именно – сключване на нов договор и даване на съгласие за извършване на основен ремонт на сградата.

В момента последният наемен договор за имота между община Асеновград и държавата е от 2010 година и изтича през 2020 г.. Социалната служба се намира на това място от дълги години. Отдавна е и недоволството на хората от това, че социално слаби, майки с деца и др., са принудени да чакат на открито на големи опашки, тъй като реално няма място и средства да бъде обособена по-просторна и приветлива чакалня.

Колко средства ще са необхоими за предстоящия ремонт и дали действително ще може да се извърши до края на годината, не става ясно от докладната. Дали съветниците ще удължат срока, предстоим да разберем.

Е. Граматикова

СПОДЕЛИ