Решават бъдещето на Обредния в Асеновград

Ще бъде ли оздравявано с промяна в мениджмънта или ще влиза в процедура по ликвидация Общинското дружество „Обреден дом” ЕООД, това трябва да реши принципалът му, Общински съвет- Асеновград. Дружеството е 100% общинска собственост, но се намира в тежко финансово състояние и е декапитализирано. Категорични данни в потвърждение на статуса му са представени пред съветниците още в края на февруари 2017 година, а само преди дни е депозиран отчетът за приходите и разходите на Обреден дом ЕООД за 2016 година.
В края на месец февруари съм изпълнил решение на ОбС-Асеновград и е извършен анализ на това дружество, след който ОбС трябва да вземе решение за неговото бъдеще-оздравяване или ликвидиране, коментира кметът д-р Емил Караиванов.
Според последния финансов отчет Обредният дом е приключил 2016 година с обща загуба от 11 664 лева. Дружеството има съществени разходи за външни услуги, а заплатите по трудово правоотношение са почти равни като сума на другите възнаграждения /договор за управление и граждански договори/.
Подчертавам, че докладът по извършения анализ на финансовото състояние и фирмената стабилност на дружеството сочи сериозни обстоятелства и тенденции: трайно намаляват приходите: през 2012 година те са 69 272, а през 2016 година – 53 178 лева, т.е с минус 23,25%. Значително е завишен делът на трудовите разходи и външни услуги. Касовата наличност на паричните средства е сведена до критичния минимум от около хиляда лева, заяви кметът .
Заключението е, че дружеството поетапно е влошило финансовото си състояние и се очаква ОбС-Асеновград, да вземе необходимото управленско решение.