Сесия на ОбС-Асеновгад утре

За утре е насрочено 48-то редовно заседание на ОбС-Асеновград. Ето при какъв дневен ред се очаква да премине то:

І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-144/04.10.2018 г. (ПК Правна)

ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-493/09.10.2018 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-495/09.10.2018 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
3. Докладна записка от Тамер Бейсимов – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-494/09.10.2018 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се в Търговски център – подплощадно пространство, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
4. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-473/28.09.2018 г., относно отдаване под наем на помещение с полезна площ 69.90 кв.м. – обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост – сграда, находяща се в имот с КИ00702.518.39 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-478/03.10.2018 г., относно отдаване под наем на обект – помещение с обща площ 50.60кв.м., прилежаща тераса от 15 кв. м., представляващо обособена част от недвижим имот– публична общинска собственост, намиращо се на първия етаж в сграда с КИ 32341.35.426.1, с предназначение „сграда за култура и изкуство”, построена в поземлен имот № 32341.35.426 по КК на с. Избеглии.(ПК по БФ).
6. Докладна записка от Димчо Темелков – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-481/05.10.2018 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ ХІV-511.339, жил. застрояване, кв. 26,гр. Асеновград.
7. Докладна записка от Димчо Темелков – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-479/03.10.2018 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
8. Докладна записка от Димчо Темелков – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-490/09.10.2018 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
9. Докладна записка от Димчо Темелков – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-496/09.10.2018 г., относно придобиване на поземлен имот 55590.111.189по КК на с.Патриарх Евтимово.
10.Докладна записка от инж.Петър Бояджиев – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-499/10.10.2018 г., относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имот за изграждане на обект с национално значение: път ІІ-86 ”Пловдив-Асеновград-Смолян, участък от км 14+860 до км 24+819 на територията на област Пловдив.

ІIІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
11. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-491/09.10.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот КИ 99087.12.9по кадастралната карта на кв. Горни Воден гр. Асеновград за „Стопански дейности”.
12. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-498/10.10.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 00702.24.329 и КИ 00702.24.330 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.

IV. Постоянна комисия Правна:
13. Докладна записка от Димчо Темелков – зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-488/09.10.2018 г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на Община Асеновград, приета с Решение № 1670/ 29.10.2014 г. на Общински съвет – Асеновград, изменена и допълнена с Решение № 1752/ 17.12.2014 г., изменена с Решение № 1980/ 20.05.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 2115/ 26.08.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 333/ 27.04.2016 г., изменена и допълнена с Решение № 555/ 31.08.2016 г. на Общински съвет – Асеновград изменена и допълнена с Решение №794/22.02.2017г, изменена и допълнена с Решение №1074/ 30.08.2017 г. на ОбС.

V.Постоянна комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и противодействие на корупцията:
14.Предложение от Председателя на Общински съвет – Асеновград вх.№ С-55/11.10.2018г., относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Асеновград.(ПК по ПРАВНА).

VI. Постоянна комисия по Екология:
15. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-487/ 08.10.2018г., относно приемане на „Актуализация на Общинска програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици /ФПЧ10/ и кадмий/Сd/ и достигане на установените норми в атмосферния въздух на територията на Община Асеновград“, с План за действие за периода 2020 – 2024 г.

VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
16. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ – 483/08.10.2018 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград.(ПК по БФ).
17. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ – 484/08.10.2018 г., относно отпускане на финансова помощ за отбелязване на Световния ден за борба срещу диабета и за закупуване на противогрипни ваксини, глюкомери, лентички и игли за измерване на кръвната захар за членовете на дружеството.(ПК по БФ).
18. Предложение от инж.Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ – 485/08.10.2018 г., относно отпускане на финансови средства на Ш.Б. (ПК по БФ).
19. Предложение от инж. Мария Вълканова – зам.-кмет на общината вх. № ДЗ – 486/08.10.2018 г., относно молба от А.А. за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея.(ПК по БФ).

СПОДЕЛИ