Сесия на ОбС-Асеновград тази седмица

За сряда /30.01.2019г./ е насрочено 54-то редовно заседание на ОбС-Асеновград. Сесията ще започне в 9 часа и ще се проведе в зала 601. Ето и предварителния дневен ред, по който се очаква да работят старейшините в първото за годината съвещание:

І. Отчет от Председателя на ОбС – Асеновград вх. № С-1/11.01.2019 г., относно дейността и работата на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за периода 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).

ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Отчет от кмета на общината вх. № ДЗ-30/15.01.2019 г., относно изпълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
2. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-24/14.01.2019 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019г.
3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-31/15.01.2019 г., относно докладна записка вх. № 14-00-5934 от 20.12.2018 г. от Христо Андонов – директор на ОУ ”Петко Каравелов” – гр. Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-27/14.01.2019 г., относно отдаване под наем на обект – помещение с обща площ 50.60 кв.м., прилежаща тераса от 15 кв.м., представляващо обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, намиращо се на първия етаж в сграда с кадастрален идентификатор 32341.35.426.1, с предназначение „сграда за култура и изкуство”, построена в поземлен имот № 32341.35.426 по кадастралната карта на с. Избеглии. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-34/15.01.2019г., относно изменение и допълнение на Решение № 1702, взето на 51-то редовно заседание с Протокол № 51 от 19.12.2018 г. на Общински съвет – Асеновград.
6. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-4/08.01.2019 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
7. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-26/14.01.2019 г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, сондаж № 5, находище „Нареченски минерални бани”, с. Нареченски бани – изключителна държавна собственост предоставено на Община Асеновград за срок до 01.01.2036 г.
8. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-36/15.01.2019 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2019 година.
9. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-37/15.01.2019 г., относно определяне на основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2019година. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-35/15.01.2019 г., относно молба от Васил Димитров, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-38/15.01.2019 г., относно молба от Елена Паскалева, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-39/15.01.2019 г., относно молба от Назмие Рустем, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-40/15.01.2019 г., относно молба от Ариф Мустафа, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
14. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-42/16.01.2019 г., относно разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2019 г. (ВСИЧКИ ПК).
15. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-33/15.01.2019 г., относно одобряване проект за изменение на ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ III-електрически коридор и УПИ XVII-общ. в кв. 23 по регулационния план на с. Боянци.

ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-43/16.01.2019 г., относно приемане на бюджета на Община Асеновград за 2019 г. (ВСИЧКИ ПК).
17. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-3/07.01.2019 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2018 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване на заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OP001-2.010-0142-C01, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 .
18. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-19/14.01.2019 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2019 година по извънбюджетната сметка 7443 за Проект BGО5M90PО01-1.010-0001 “Обучения и заетост”.
19. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-20/14.01.2019 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2019 година по извънбюджетната сметка 7443 за Проект BGО5M90PО01-1.010-0001 “Обучения и заетост”.
20. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-21/14.01.2019 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2019 година по извънбюджетната сметка 7443 за Проект BGО5M90PО01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”.
21. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-22/14.01.2019 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2019 година по извънбюджетната сметка 7443 за Проект BGО5M90PО01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”.
22. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група Куклен-Асеновград” вх. № ДЗ-32/15.01.2019г., относно издаване на запис на заповед от община Асеновград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

V. Постоянна комисия Правна:
23. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-1/02.01.2019г., относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството, функциите и организацията на дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ /приет с Решение №1081, протокол №34 от 28.08.2013 г, в сила от 09.09.2013 г, изменен и допълнен с Решение №1753/17.12.2014 г, изменен и допълнен с Решение № 642, протокол №19 от 26.10.2016 г на Общински съвет – Асеновград/.
24. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-23/14.01.2019 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община.

VІ. Постоянна комисия по Екология:
25. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-15/11.01.2019 г., относно приемане на общинската програма за опазване на околната среда на Община Асеновград, за периода 2018 – 2027 г.

VІІ. Постоянна комисия Образование и култура:
26. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-28/15.01.2019 г., относно избор на дата за отбелязване на Деня на Асеновград.

VІІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
27. Отчет от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-6/09.01.2019 г., относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград през 2018 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
28. Отчет от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-5/09.01.2019 г., относно отпуснати социална помощ за погребение от общинския бюджет за 2018 година на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
29. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-7/09.01.2019 г., относно отпускане на финансови средства за първо бебе на Община Асеновград за 2019г. (ПК по БФ).
30. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-8/09.01.2019 г., относно отпускане на социални помощи за погребение от общинския бюджет за 2019г. (ПК по БФ).
31. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-9/09.01.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иванка Тухова. (ПК по БФ).
32. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-10/09.01.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Албена Рангелова. (ПК по БФ).
33. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-11/09.01.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Радка Рахова. (ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-12/09.01.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Цветана Веселинова. (ПК по БФ).

СПОДЕЛИ