Сесия на ОбС Асеновград утре

Прецедент в Общинския съвет ще бъде утрешната сесия на ОбС предвид денят ѝ на провеждане. За пръв път тя няма да е в сряда, а в четвъртък. За да може заседанията да не се провеждат само в сряда, на януарската сесия бяха приети промени в действащия правилник на Общински съвет.

Близо 55 точки предстои да бъдат гласувани от съветниците. Какво ще разглеждат те, вижте:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 7-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
27.02.2020 Г. (четвъртък) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и
ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по 
предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите
представителни групи
I. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-24/07.02.2020 г. (ПК Правна)
II. Писмо от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-73/11.02.2020 г., относно Стратегически план за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Асеновград за периода 2020-2022 г. и Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Асеновград за периода 2020 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
III. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-78/12.02.2020 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-79/12.02.2020 г., относно отдаване под наем на обект – помещение с площ 14.00 кв.м., находящо се в сграда – кметство с.Тополово, построена в УПИ ІХ-адм. сграда, кв. 96 по ПУП на селото, с административен адрес: ул. „Цар Калоян” с. Тополово (кад. № 72789.502.619.1.6 по КК на с. Тополово). (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-80/12.02.2020 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с обща площ 258.97 кв.м., представляващо обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящо се в сграда с кадастрален № 72789.501.694.1 по КК на с. Тополово, с предназначение  „Заведение за хранене и развлечение – кафе-аперитив”. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-81/12.02.2020 г., относно докладна записка вх. № 14-00-7459 от 10.12.2019г. от Атанаска Петрова Николова – Темелкова – директор на ОУ „Никола Вапцаров” – гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-82/12.02.2020 г., относно молба с вх. №14-00-469/22.01.2020 г. от Георги Бончев Милев – председател на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Пчеларски екоцентър – Община Асеновград”. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-127/14.02.2020 г., относно отдаване под наем на обект публична общинска собственост – поземлен имот с кадастрален № 00702.515.294 с площ 571 кв.м. и построени: сграда с кадастрален № 515.294.1 на два етажа, 24 кв.м., сграда с кадастрален № 515.294.2, на два етажа, 137 кв.м. и сграда с кадастрален №515.294.3, на един етаж, 53 кв.м. /АПОС № 196 от 21.08.1998 г./ (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-103/12.02.2020 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.11.1.47 по КК на гр. Асеновград, ул. “Лозница” № 10, бл. 7/5, вх. А, ет.6, ап. 47 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-104/12.02.2020 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.11.4.51 по КК на гр. Асеновград, ул. “Лозница” № 8, бл. 6/5, вх. Б, ет.6, ап. 51 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-105/12.02.2020 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.44.6.11 по КК на гр. Асеновград, ул. “Стоян Джансъзов” № 4, бл. 107, вх. Б, ет.3, ап. 11 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-106/12.02.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.506.147 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-107/12.02.2020 г., относно продажба на 3 (три) броя поземлени имота, находящи се в с. Стоево. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-108/12.02.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 44834.14.243 по КК на с. Лясково, ведно с построената в имота сграда с КИ 44834.14.243.1. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-83/12.02.2020 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери пасища и ливади, които могат да се отдават под наем или аренда и началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от общински поземлен фонд /ОПФ/. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-84/12.02.2020 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.
IV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-85/12.02.2020 г., относно одобрение на Анекс към споразумение с № 08-00-449/20.02.2019 г. за сътрудничество между АПИ и общини-Куклен, Родопи и Асеновград с цел реализация на обект: „Довеждащи пътища, локали, осигуряващи достъп /връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращо се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от към 14+860 до км 25+150. (ПК по ОС).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-124/12.02.2020 г., относно одобряване проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І-за обществена зеленина кв.7 и улица с о.т.8-о.т.9-о.т.10 по регулационния план на гр. Асеновград.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-86/12.02.2020 г., относно съгласие за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ VII-260,261,262,383 в кв. 9 по регулационния план на ПЗ „Север” – гр. Асеновград.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-87/12.02.2020 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп до имот с идентификатор 49309.2.93, 49309.2.238 и 49309.2.239 по КККР на с. Мулдава, местност „Манда гьол”, община Асеновград, област Пловдив.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-88/12.02.2020 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп до имот с идентификатор 49309.33.316 по КККР на с. Мулдава, местност „Параколово”, община Асеновград, област Пловдив.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-89/12.02.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.11.7 по КК на гр. Асеновград.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-90/12.02.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.22.220 по КК на гр. Асеновград.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-91/12.02.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.22.140 по КК на гр. Асеновград.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-92/12.02.2020 г., относно разрешаване изработване на проект за ПУП – ПРЗ за урегулиране на  поземлен имот КИ 49309.3.116 по КК на с.Мулдава за „жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-93/12.02.2020 г., относно разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП (ПР) на кв. 19 УПИ I-192; II-192; III-190,191; III-187; IV-184; V-183; VI-182; кв. 21 УПИ I-хотел; II-195; III-194; III-193 и кв. 22 УПИ I-188 по регулационния план на с. Косово.
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
25. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-77/12.02.2020 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2021 год., Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-122/12.02.2020 г., относно кандидатстване на Община Асеновград пред Министерство на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за изготвяне на Инвестиционен проект за сграда с КИ 00702.515.141.2 по КК на гр. Асеновград със ЗП-444 кв. м. (бивше Помощно училище св. „Архангел Михаил”).
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-123/12.02.2020 г., относно кандидатстване на Община Асеновград пред Министерство на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности за сградата на „Караалановото училище”, находящо се на ул. „Цар Иван Асен II” № 58, гр. Асеновград.
28. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-102/12.02.2020 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2020 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.025-0004-C01, част от процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Асеновград“, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020.
VI. Постоянна комисия Правна:
29. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-94/12.02.2020 г., относно закриване на кметства на територията на община Асеновград.
30. Предложение от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-96/12.02.2020 г., относно създаване на доброволно формирование в Община Асеновград.
31. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-74/12.02.2020 г., относно предложение за избор на представители на Общински съвет – Асеновград, които да бъдат включени в състава на Комисия за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение.
32. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-14/10.02.2020 г., относно създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет-Асеновград.
33. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-95/12.02.2020 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общото събрание на акционерите на “УМБАЛ-Пловдив“ АД, за начина на гласуване по точките от дневния ред на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 10.03.2020 г.
34. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-97/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пловдив“ АД.
35. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-75/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „Тракия Еко“ АД.
36. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-76/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „Овергаз мрежи“ АД.
37. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-98/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД.
38. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-99/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Общински съвет – Асеновград в Регионална асоциация на общини „Тракия“.
39. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-100/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД.
40. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-101/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в сдружение с нестопанска цел „МИГ-Куклен-Асеновград“.
41. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-126/13.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие – Асеновград, Лъки, Садово“ ООД.
VII. Постоянна комисия по Образование и култура:
42. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-109/12.02.2020 г., относно промяна в състава на комисията съгласно чл. 9 от Правилата за финансово подпомагане в областта на културата.
43. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-110/12.02.2020 г., относно приемане на Годишен план за младежка политика на Община Асеновград за 2020 г.
VIII. Постоянна комисия по Екология:
44. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-70/31.01.2020 г., относно приемане на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Асеновград 2019-2029 г.”
45. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-121/12.02.2020 г., относно приемане на „Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Асеновград 2020-2023г.”
IX. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
46. Предложение от Тамер Байсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-111/12.02.2020 г., относно приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. (ПК по БФ).
47. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-112/12.02.2020 г., относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа – Асеновград, считано от 01.04.2020 г. (ПК по БФ).
48. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-113/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на Териториална организация на слепите-Асеновград. (ПК по БФ).
49. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-114/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фанка Кичукова. (ПК по БФ).
50. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-115/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Динко Илиев. (ПК по БФ).
51. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-116/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Младен Мераков. (ПК по БФ).
52. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-117/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Камелия Чернева. (ПК по БФ).
53. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-118/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Халил Баджаклъ. (ПК по БФ).
54. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-119/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Домна Бобикова. (ПК по БФ).
55. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-120/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сабрие Шабан за лечението на детето й Суде Шабан. (ПК по БФ).