Център за ранно детско развитие – Асеновград подкрепи 198 потребители, от които 103 деца през 2019 г.

Капацитетът на Центъра е 800 потребители.

Община Асеновград и представители на доставчици на социални услуги в общината бяха поканени да участват в дискусионен форум „Заедно за иновативни интегрирани услуги в област Пловдив“. Той се проведе на 11 февруари 2020 г. и бе организиран от Фондация „За Нашите Деца“ по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ . Форумът предостави възможността да се коментира опитът на община Асеновград при предоставянето на интегрирани услуги и да се споделят добри практики. Участниците, сред които представители на 8-те общини, имаха възможност да обсъдят координацията между различните доставчици на услуги и създаването на механизъм за взаимодействие между тях. Организаторите представиха обобщени резултати от проведено анкетно проучване в 8 общини, сред които и Асеновград, за развитие на система от услуги за социално включване.

По отношение на наличието на социални, образователни и здравни услуги за деца от уязвими групи и техните семейства, които работят интегрирано, резултатите от проучването отчитат, че сред 8-те общини Асеновград е с най-добре развита мрежа от социални, образователни и здравни услуги, които работят интегрирано. Центърът за ранно детско развитие е създаден по проект на Световна банка и от 2016 г. дейностите се реализират оп ОПРЧР от община Асеновград, която е бенефициент по проекта. Проектът „Център за ранно детско развитие“ има за цел да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

Основни целеви групи са деца в риск до 7-годишна възраст и техните семейства:

  • деца с увреждания или с идентифицирано забавяне в една или повече области на развитие;
  • деца с риск от забавяне, включително недоносени бебета, бебета, родени с ниско тегло и такива с усложнения около раждането семейства;
  • деца от уязвими групи или от групи, изложени на риск ­ общности с различен етнически произход, и по-конкретно ромската етническа група;
  • безработни с бебета и малки деца;
  • родители, получаващи социални помощи с бебета и малки деца;
  • семейства, живеещи в лоши битови условия;
  • семейства с ниско ниво на образование;
  • деца от семейства без общопрактикуващ лекар или такива, чийто общопрактикуващ лекар не е педиатър;
  • деца от семейства без здравна осигуровка;
  • деца от семейства, в които не се полага достатъчна грижа за самите тях.

Центърът развива 5 отделни дейности (услуги), които са съобразени с нуждите на всяка от рисковите групи деца и семейства:

–           ранна интервенция на уврежданията;

–           семейно и психологическо консултиране, включително групови форми за подкрепа на родители;

–           здравно консултиране и превенция на заболяванията;

–           индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;

–           допълнителна педагогическа подкрепа за равен старт в училище.

Към момента в центъра работят 14 специалисти – психолози, социални работници, логопед, рехабилитатор, специален педагог и медицински специалисти – педиатър, медицински сестри и акушерка. В дейностите, които са насочени към децата и семействата от различен етнически произход, работи и медиатор, който посредничи на семействата при контактите им с институции.

Услугите са мобилни, предоставят се на територията на центъра, в домашна среда или в детското заведение, което посещава детето. Гражданите ползват услугите на центъра напълно безплатно, като сами заявят желанието си. Капацитетът на Центъра е 800 потребители, който през изминалата година бе надвишен. Към момента потребителите на услуги са над 110 семейства (58 деца). Център за ранно детско развитие – Асеновград през 2019 г. подкрепи 198 потребители, от които 103 деца. Услугата отговаря на широките нужди на местната общност, които са свързани с предизвикателства в грижата за деца със специални нужди, интегриране на деца с увеждания в масово училище, превенция на детските заболявания и мултидисциплинарна отговорност.