Утре изтича крайният срок за подаване на документи за услугата „Личен асистент”

Утре /26.01.2018 г./ приключва третият прием на документи проект “Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост”. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и е на общата стойност е 390 992,04 лв., в това число средства от Европейския социален фонд /ЕСФ/ – 332 343,23лв. и 58 648,81 лв. национално съфинансиране.
За потребители на услугата „Личен асистент” могат да кандидатстват:
– Хора с увреждания;
– Възрастни хора в риск: хора в зависимост от грижа поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот или в риск от социална изолация и социално изключване.
Необходими документи за кандидат-потребители:
1.Заявлението по образец – приложение № 1, към което се прилагат следните документи:
– документ за самоличност (за справка);
– документ за самоличност на законния представител–настойник, попечител, упълномощено лице(за справка);
– Копие на медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето;
– Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник, попечител или упълномощено лице на кандидата за услугата- ако е приложимо;
– Декларация за целевите групи – приложение № 2/по образец/;
– Декларация за съгласие за обработка на личните данни – приложение № 3/по образец/;
– Пълномощно (свободен текст)за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично.
За „Лични асистенти” по проекта могат да кандидатстват икономически неактивни лица: лица, които не са регистрирани в бюрата по труда или не са трудово заети.
Необходими документи за кандидатите за лични асистенти :
1.Заявлението по образец – Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:
– Документ за самоличност – за справка
– Автобиография
– Документ за самоличност /за справка /;
– Автобиография;
– Копие на документ за завършено образование;
– Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за „личен асистент”, „социален асистент”, „домашен помощник”, „домашен санитар” (ако кандидатът има);
– Декларация за целевите групи – приложение № 2 /по образец/.
– Декларация за съгласие за обработка на личните данни– приложение № 3 /по образец /.

Желаещите да кандидатстват по проекта е необходимо да подадат документи в офиса на Домашен социален патронаж в Асеновград – на бул. „България” № 25, телефон за връзка: 0331/63712

СПОДЕЛИ