Втори прием на документи по проект за социално включване обявиха от Общината

Втори прием на документи по проект „Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” обявиха от градската управа. Заявления  по проекта ще се приемат от 31.07.2017 г. /понеделник/ до 04.08.2017 г. включително.Основната цел на проекта е увеличаване броя на заетите или търсещи работа хората с увреждания, чрез предоставяне на социални и иновативни услуги при прилагане на интегрирани мерки за подкрепа за хора с увреждания и техните семейства, повишаване мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот и подобряване качествотона живот.

На 31.07.2017 г. стартира втори прием на документи по Проект “Социално включване на хората с увреждания в община Асеновгради улесняване достъпа им до заетост”. Желаещите да кандидатстват е необходимо да подадат документи от 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г. в офиса на Домашен социален патронаж в гр. Асеновград на бул. „България” № 25, телефон за връзка: 0331/63712

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”могат да кандидатстват:
– Хора с увреждания;
– Възрастни хора в риск: хора в зависимост от грижа поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот или в риск от социална изолация и социално изключване.

Необходими документи за кандидат-потребители:
1. Заявлението по образец-приложение № 1, към което се прилагат следните документи:
– документ за самоличност (за справка);
– документ за самоличност на законния представител–настойник, попечител, упълномощено лице (за справка);
– Копие на медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето;
– Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник, попечител или упълномощено лице на кандидата за услугата- ако е приложимо;
– Декларация за целевите групи- приложение № 2/по образец/;
– Декларация за съгласие за обработка на личните данни– приложение № 3/по образец/;
– Пълномощно (свободен текст)за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично.

Заявления от кандидатите за Лични асистенти по проекта ще се приемат от 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г. включително

За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ по проекта могат да кандидатстват икономичеки неактивни лица:лица, коитоне са регистрирани в бюрата по труда или не са трудово заети

Необходими документи за кандидатите за лични асистенти:
1. Заявлението по образец –Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:
– Документ за самоличност – за справка
– Автобиография
– Документ за самоличност /за справка /;
– Автобиография;
– Копие на документ за завършено образование;
– Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за „личен асистент”, „социален асистент”, „домашен помощник”, „домашен санитар” (ако кандидатът има);
– Декларация за целевите групи – приложение № 2/по образец/.
– Декларация за съгласие за обработка на личните данни– приложение № 3 /по образец /.

Допълнителна информация във връзка с реализацията на проект „Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им дозаетост” може да получите от екипа за организация и управление на проекта на тел. 0331/6 37 12 или в офиса на Домашен социален патронаж.