Замърсяване на язовира в с. Конуш и голямо количество мъртва риба са установили екоинспектори преди седмици

На Зеления телефон на РИОСВ Пловдив на 11 ноември е бил подаден сигнал за голямо количество измряла риба и замърсяване с органика и/или химия на водата в язовира, в село Конуш. В сигнала се уточнява още, че в рамките на 10 дни измереното съдържание на кислород е много ниско – от 0,2 до 0,4 мг, поради което 80% от рибата е измряла.

Язовир Конуш е в пределите на защитена зона от общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000”. Понастоящем там се помещава най-голямата чаплова колония във вътрешността на България.

От РИОСВ съобщават, че е била извършена проверка съвместно с БДИБР и РЛ-Пловдив, на която се е установило наличие на значително количество мъртва риба и са били взети проби за изследване. Направени са били и проверка на 2 животновъдни обекта, заустващи в отводнителен канал, който се влива в язовира. Дадени са били предписания на ферма за отглеждане на водоплаващи птици да се преустанови нерегламентирано заустване на отпадъчни води в отвднителния канал. Предписание е получила и кравеферма да не се допуска заустване на торова течна фракция в отводнителния канал.

Сигналът е бил изпратен за проверка по компетентност до ОДБХ-Пловдив и Община Асеновград, като в писмото са посочени констатациите от извършената съвместна проверка на РИОСВ-Пловдив, БДИБР и РЛ-Пловдив.