Финансово подпомагане за млади земеделски стопани

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 1 612 958 лева по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) на близо 3800 бенефициенти.

Подпомагането получават всички стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2016 и са отбелязали участие по МЗС.
Изискванията за допустимост по схемата са описани в чл. 15 на Наредба 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към годината на първото подаване на заявлението. За разлика от финансовата подкрепа, която млади фермери получават по ПРСР, при кандидатстване със заявление за директни плащания, те взимат подпомагане на годишна база.
Субсидия се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП, като плащането представлява надбавка от 25% от подпомагането на хектар по Схемата за единно плащане на площ.