Фирма без квалификация получила договора за изграждането на детската площадка в Долни Воден

Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев отговори на въпроси, поставени от общинския съветник Енко Найдено по време на редовното заседание на Общинския съвет днес (27.05.20 г.). Питането касаеше изпълнението на обект: „Проектиране и изпълнение на детска площадка в квартал „Долни Воден“ – град Асеновград, непосредствено до улица „Захария“.

  1. Какви са причините този обект към 22.05.2020 г. да не е изпълнен?

Предизборно, преди първия тур на изборите на 24.10.2019 г., заместник-кметът инж. Петър Бояджиев – временно изпълняващ длъжността Кмет на община Асеновград, определен със заповед №1883/24.09.2019 г. на кмета на общината д-р Емил Караиванов, подписва договор с фирма „ТЕНЕВ КОРЕКТ 66“ ЕООД, в който възлага „Проектиране и изпълнение на детска площадка в кв. „Долни воден“, гр. Асеновград, в нарушение на цитираната в чл.1 на договора Наредба №1 от 12.01.2009 г. – за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра и на Закона за устройство на територията.

Съгласно Наредба №1, определяща реда за устройство и безопасност на обществено достъпните площадки за игра чл.2 (2) т.1, се изисква издаване на разрешение за строеж на площадката и последващо въвеждане в експлоатация, съгласно чл.2 (2) т.4 на същата наредба.

Фирмата, на която е възложено, е необходимо да има проектантски екип за разработване на проекта и регистрация в Централния професионален регистър на строителя за съответната група и категория строежи по направена справка – минимум ПЪРВА ГРУПА, ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ.

Изпълнителят, на който се възлага с пряко договаряне поръчката, не е вписана в Централния професионален регистър на строителя – и по направена справка, и не притежава необходимата квалификация за изпълнение на поръчката, или по-точно никаква такава, и е необяснимо как е възложено от зам.-кмета по строителството точно на нея. В направена справка в търговския регистър фирма „ТЕНЕВ КОРЕКТ 66“ ЕООД е с предмет на дейност “рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантьорство, транспортно-спедиторски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, външно- и вътрешнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт на стоки, производствена дейност; търговско представителство, хотелиерски, туристически, и всички други дейности и услуги, които не са забранени с нормативен акт”.

Нарушението при подбор на фирмата води  след себе си непреодолими зокононарушения на чл.163 (2) т.6 от Закона за устройство на територията, като, ако площадката бе изградена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, същата трябваше да бъде разплатена, но не може да бъде въведена в експлоатация и трябва общината сама да глоби себе си като възложител и да премахне незаконното съоръжение.

Съгласно чл.4 (2) от Наредба №1, площадките за игра трябва да се класифицират за три възрастови групи – до 3 г., от 3 г. до 12 г. и от 12 г. до 18 г. В договора никъде временно изпълняващият длъжността Кмет на общината не е упоменал за каква възрастова група е предназначена площадката и какви елементи и уреди са част от възложената за 12 000 лева  поръчка, т.е само „една изкопана яма“, както Вие пишете във въпроса си, което е извършено, може да е повод изпълнителят да претендира изплащането на цялата сума.

Поръчката е възложена на точната сума, предвидена в инвестиционната програма, без стотинка разлика и без да се предвиди разходът, съгласно чл.63 (1) от Наредба №1 за наемане от възложителя на орган за контрол да извърши проверка за съответствие на изпълнената площадка, завършващо с доклад или сертификат, или и това е възложено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – не става ясно от договора. Но това е поредното закононарушение, защото съгласно наредбата №1 (5) органът за контрол е независима от заинтерисованите страни организация, сертифицирана по съответния ред.

  1. Защо в публичния регистър е записано, че обектът е завършен към 24.11.2019 г., а в действителност не е?

В регистъра на договорите под №10 е упоменат договорът, като същият се попълва при сключване на договора и се упоменават име на обекта, изпълнител, стойност на договора, срок на изпълнение, дата на приключване и контролиращ, от страна на общината. Никъде в цитирания документ не е записано че обектът е приключен и това са неверни твърдения и внушения, от Ваша страна. Ако разгледате целия регистър ще установите, че всички договори, които са в процес на изпълнение са с дати на приключване в бъдещето. По договора към днешна дата е изпълнено само предоставянето на аванс в размер на 40% или 4 800 лева, платени на основание чл.5 на фирмата, на дата 31.10.2019 г., която не е представила нищо по договора. Това е един от онези договори, за които питате, сключени от предходното ръководство на община Асеновград, с платени аванси и неизпълними, които ние трябва да прекратим със всички съпътстващи разходи.

  1. Договорът на тази поръчка прекратен ли е, или не?

Договорът е прекратен поради изтичане на срока и порокът в същия да бъде сключен от Възложителя с ИЗПЪЛНИТЕЛ, неразполагащ с необходимата квалификация за изпълнение на строежа в нарушение на чл.3 ал.2 от Закона за Камарата на строителя.

  1. Ако договорът не е прекратен, защо не се изпълнява същият?

Договорът е прекратен, но и да не беше, същият нямаше как да се изпълни или изпълнението му щеше да е закононарушение и щеше да доведе до поредните проблеми в общината.

  1. Ако договорът е прекратен, то на какво основание е прекратен?

Съгласно договора от 24.10.2019 г., подписан от инж. Петър Бояджиев – представител на Вашата политическа сила,  г-н Найденов, чл.2 (2) срокът за изпълнение е 1 месец от датата на пописването му. Съгласно раздел VI – „Прекратяване на договора“ чл.17, т.17.1 – договорът се прекратява с изтичане на срока на договора или същият е прекратен към 24.11.2019 г. дванадесет дни след встъпването ми в длъжност.

  1. Какво е намерението на общината по отношение на изграждането на тази детска площадка?

Да, община Асеновград ще реализира изграждането на детска площадка при осигуряване на необходимия финансов ресурс, т.е. след като си възстановим дадения аванс по договора и избирането на изпълнители, отговарящи на всички законови изисквания за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на площадката при спазване на изискванията на Наредба №1 и ЗУТ.