Информационна кампания за противодействие на телефонните измами

С цел разширяване обхвата на превантивната дейност срещу този вид престъпления, от Областната дирекция на МВР е организирана информационна кампания с подчертана насоченост към възрастните и самотноживеещи хора, като едни от най-честите потърпевши. Над 10 000 брошури с предупреждения и препоръки за действие в ситуация на телефонна измама ще бъдат оставени на местата, посещавани предимно от пенсионери и общинските центрове – пощенски клонове, лечебни заведения, социални служби. Едновременно с това е създадена организация, целяща повишаване на вниманието на банковите служители към случаи, при които възрастни хора искат да изтеглят инцидентно значителни суми от паричните си спестявания, както и от необходимостта своевременно да се уведомява най-близкото полицейско управление.

Съдействие в разяснителната кампания за най-разпространените сценарии и механизми за извършване на телефонни измами е потърсено от представители на местната власт, службите на Регионалната дирекция “Социално подпомагане”, общопрактикуващи лекари, управители на банкови и пощенски клонове. Апел за съдействие в информирането на широката общественост пловдивската полиция отправя и към регионалните и местни средства за масово осведомяване.