Искат създаването на диагностично-консултативен център, 100% собственост на МБАЛ Асеновград

По предложение на управителя на МБАЛ Асеновград д-р Иван Червенков на предстоящата сесия на ОбС ще бъде разгледана идеята за създаване на ДКЦ, което да бъде 100% собственост на многопрофилната болница. Част от аргументите за създаването на новото дъщерно дружество за извънболнична помощ – диагностично-консултативен център, – които управителят на МБАЛ е приложил в докладната записка, са следните:

 • увеличаване прихода и намаляване на разходите на лечебното заведение;
 • намаляване разходите на пациентите за лечението им;
 • натоварване в адекватна степен на апаратурата и персонала;
 • осигуряване на комплексно и навременно лечение на пациентите;
 • увеличаване заплащането на персонала;
 • осигуряване на конкуренция на структурите в извънболнична помощ, което ще повиши качеството на медицинските услуги в полза на населението на Община Асеновград.

В това дружество ще се извършват специализирани дейности и медико-диагностична дейност /клинична лаборатория, образна диагностика, микробиология, като всичко това ще бъде заплащано от РЗОК/.

Съгласно чл. 17, ал.1 от Закона за лечебните заведения диагностично-консултативният център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от 10 лекари с различни признати специалности, пише в докладната. Новият център трябва да бъде съоръжен с необходимата медицинска апаратура, да разполага с поне една медико-диагностична лаборатория и уредба за образна диагностика.

Дружеството може да бъде създадено с решение на ОбС Асеновград  при спазване изискванията на Търговския закон, Закона за лечебните заведения и Наредба за реда и условията, при които ОбС упражнява правата върху общинската част на капитала в търговските дружества с общинско участие и едноличните търговски дружества.

Управителят на МБАЛ предлага новото дружество да се състои от 10 специализирани и медико-диагностични лаборатории – клинична, микробиологична, патологоанатомична и за образна диагностика, запазвайки ги като част от „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД на съществуващата територия, с наличната апаратура и човешки ресурс, като посочените структури ще работят и с направления в доболнична помощ. Той предлага също, като управител на МБАЛ, да бъде управител и на новото дружество, без допълнително възнаграждение за тази дейност, използвайки същия административен персонал, като се съобрази с разпорежданията на собственика в тази посока, допълва се в предложението.

Към момента, пише в докладната от д-р Иван Червенков, лечебните заведения за извънболнична дейност на територията на общината са представени от:

 • Амбулатории за първична медицинска помощ – общопрактикуващи лекари;
 • Амбулатории за специализирана медицинска помощ – индивидуални и групови практики;
 • Медицински центрове: а)“Медицински център – I“ EOOД, собственост на Община Асеновград                 б)Медицински центрове, собственост на юридически или физически лица;
 • Медико-диагностични лаборатории;
 • Лечебни заведения за болнична помощ – „МБАЛ Асеновград“ ЕООД;
 • Други.

Повечето от посочените структури за извънболнична помощ са на територията на гр. Асеновград, се посочва в докладната, като част от тях са и в сградата на МБАЛ. С годините комуникацията между структурите претърпя развитие, за което допринесе и инвазията на специалисти от Пловдив (мед. центрове, самостоятелни кабинети, лаборатории), пише в документа. Затрудни се комуникацията между болнична и извънболнична помощ, което често води до забавено и по-скъпо лечение на пациентите, като същевременно намалява техните шансове за по-бързо възстановяване, казва д-р Червенков. Така необходимото навременно и комплексно лечение на населението на Община Асеновград не е на нужното ниво, а в много от случаите дори липсва, допълва той. Точно поради тази причина „МБАЛ Асеновград“ ЕООД има възможност да работи и в извънболнична помощ със своите структури, ако бъдат създадени условия за това. Към момента това не е възможно, обяснява се в докладната записка, поради разпоредбите на НРД, които посочват, че договор за дейности и/или изследвания за извънболнична мед. помощ може да се сключи само ако на територията на този здравен район няма лечебни заведения за извънболнична помощ, сключили договори с НЗОК. Към момента МБАЛ има сключен договор с РЗОК за работа в извънболнична помощ само по слециалност Образна диагностика поради факта, че в града няма разкрита такава структура в доболнична помощ. Факт е, че МБАЛ Асеновград разполага с по-големи възможности за диагностика и лечение (като апаратура и човешки ресурси), сравнени с тези в извънболничната, пише д-р Червенков. Същевременно базата и апаратурата не се натоварват оптимално, казва той, а имат капацитет за допълнителна дейност. Поради това е възможно и необходимо, казва той, по усмотрение на собственика на дружеството, извършване на допълнителна дейност в извънболнична помощ.

Дали обаче съветниците ще подложат на гласуване предложението изобщо, дали ще има дебати „за“ и „против“, предстои да разберем.

Е. Граматикова