Искат удължаване на договора за наем на градския плувен басейн

Заявление от фирмата наемател на градския плувен комплекс е дала заявка за удължаване на срока на договора. Плувният комплекс, заедно с построените в него голям басейн и детски басейни с пързалка, съблекални, и тоалетни се стопанисва по договор от 13 април, 2011 г.

 Договорът, сключен през април 2011 година беше сключен след спечелен публичен търг с явно наддаване, за срок от 5 години. На 12 април тази година изтича и наемателят – фирма „Аутопарс 2000” ООД е изявила желание той да бъде продължен. Като мотив се изтъкват подобрения и ремонти на стойност 6 871 лв., извършени от наемателя за негова сметка, без прихващане от наема. За ползваната минерална вода за сезоните от 2011 до 2015 г. наемателят е заплатил на общината 3 738 лв. Месечният наем за стопанисване на плувния комплекс към момента е 551 лв., като към нея се дължи ДДС.

От фирмата наемател към заявлението прилагат и удостоверения за липса на финансови задължения към Община Асеновград и държавата, както и копие за актуалното й състояние.

Според  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, договорите за наем, сключени за срок по-малък от 10 години и чийто срок не е изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 години с решение на Общинския съвет. 

СПОДЕЛИ