Три важни срока, свързани с предстоящите избори за народни представители, изтичат на 11 март

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или на електронната поща на общината в срок до 11.03.2017 г., като приложат и копие на документ от ТЕЛК, напомнят от градската управа. Отново до 11 март кандидатите за народни представители, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите, могат да подадат заявление до Общината за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление до кмета на общината в срок също до 11.03.2017 г. Всеки избирател може да подаде заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци в срок до 18.03.2017 г. Справки в избирателните списъци по единен граждански номер могат да бъдат направени чрез интернет страницата на общината, категория избори за Народно събрание 2017 г. www.grao.bg/elections и на място в Общината.