Изграждат двуетажна административна сграда в центъра на кв. Долни Воден

Снимката е илюстративна

Община Асеновград е обявила обществена поръчка за избор на Изпълнител за изграждане на нова административна сграда в кв. Долни Воден. Обществената сграда ще граничи с културния дом в квартала, в центъра, ще е двуетажна и ще приюти в себе си полицейска приемна, технически секретар и детска млечна кухня на първия етаж, а на втория ще са разположени районната общинска администрация със заседателна зала, два кабинета и санитарни възли.

Изборът на изпълнител ще е чрез публично състезание, а то е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

Възложител в настоящата обществена поръчка е Община Асеновград, а към момента на обявяване на процедурата не е осигурено цялостно финансиране на обекта, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП е включена клауза за отложено изпълнение в проекта на договор, пише в документацията на поръчката. Прогнозната ѝ стойност е до 443 627,00 без ДДС, а поръчката е разделена на два етапа: етап I – груб строеж – с минимален срок за изпълнение на 90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо и етап II – довършителни работи – с минимален срок 70 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо.

Критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена“, при критерий „икономически най-изгодна оферта“, а крайният срок за подаване на оферти е 27 октомври.