Извънредна сесия на ОбС Асеновград в понеделник

архив ТВ САТ КОМ

Извънредно заседание с точно три точки ще събере Общинския съвет на Асеновград идния понеделник. Тя ще се проведе в 17:00 ч. в зала 601 в Общината.

В началото на сесията ще се разгледа върнато от областния управител,д-р Ангел Стоев, решение за преразглеждане в 14-дневен срок. То е във връзка с отдаване под наем на общински имот – язовир в с. Тополово.

Една от точките в дневния ред разглежда упълномощаването на представителя на Община Асеновград в Общото събрание на Акционерите на УМБАЛ Пловдив АД за начина на гласуване на точките от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 12 август.

Втората точка е даване на съгласие Исторически музей Асеновград да кандидатства с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”. Целта е подобряване условията на опазване, управление, представяне на културни ценности и достъп до културно наследство. Размерът на безвъзмездната помощ за която може да се кандидатства е от 150 000 до 400 000 евро.

Третата точка е заявление от д-р Петър Аргиров, Управител на „Медицински център Асеновград”  ЕООД за подновяване срока на договора за управление на дружеството.

 

Няма мнения за показване