Извънредно заседание на Щаба за защита при бедствия

Спешно заседание на Щаба за защита при бедствия е обявеното, заради опасност от наводнение за част от територията на Област Пловдив, включваща коригиран участък от река Чая и прилежащите земи на територията на община Садово – землища на гр. Садово, с. Катуница и с. Ягодово, община Родопи, съобщават от Областна администрация Пловдив.

Бедственото положение е обявено за срок от 7 дни, считано от 10.00 ч. на 05.04.2017 г. до 10.00 ч. на 12.04.2017 г.
Комисия, която проверява състоянието на защитните съоръжения на р. Чая е установила, че има разрушени и застрашени защитни диги на реката. Налице е предаварийна ситуация, с реална опасност за възникване на бедствие при високи води. Застрашени са животът и здравето на населението в засегнатите райони. Значителната снежна покривка във високите части от водосбора на р. Чая и очакваните валежи от дъжд, предопределят необходимостта от предприемане на незабавни мерки за предотвратяване опасността от възникване на бедствие. За целта ще бъдат изградени буни от едроломен камък в нужните участъците на р. Чая.
На извънредното заседание е взето решение, кметовете на застрашените населени места да издадат заповеди за денонощно наблюдение, мониторинг и оповестяване на населението при възникване на аварийна ситуация, съобщават от Областна администрация Пловдив.

Няма мнения за показване